Haukiputaan lukion käytäntöjä

Tiedottaminen 

Lukuvuoden aikataulu ja muut ennalta tiedossa olleet asiat ovat opinto-oppaassa. Koulun muu tiedottaminen tapahtuu info-televisioiden, keskusradion, lukion kotisivujen, Wilman sekä ryhmänohjaustuokioiden välityksellä. Lisäksi lukuvuoden aikana järjestetään erillisiä tiedotustilaisuuksia mm. ylioppilaskirjoituksista, opintovalinnoista ja muista opiskeluun ja koulutyöhön oleellisesti vaikuttavista asioista.  

 

Koko lukuvuotta koskevat asiat tiedotetaan pääsääntöisesti opinto-oppaassa ja lukion kotisivuilla. Perioditason tapahtumat ovat nähtävillä Wilmassa ja kotisivuilla. Viikko- ja päivätason tiedottaminen tapahtuu, info-televisioissa, kotisivuilla, keskusradion välityksellä ja Wilman kautta. Tekstit päivitetään ainakin kerran päivässä.   

 

Ryhmänohjaustuokioista tiedotetaan erikseen tapahtumakalenterissa sekä periodi- ja viikkotiedotteissa. Opiskelijan edellytetään seuraavan Wilmaa päivittäin.  

Poissaololupa 

Opiskelijalle voidaan antaa hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Luvan myöntää ryhmänohjaaja (enintään viisi päivää) tai rehtori. Opiskelijan tulee kuitenkin muistaa, ettei hyväksyttäviä poissaolojakaan saa olla liikaa. Hyväksyttyjä poissaoloja saa yleensä tulla korkeintaan kaksi opintopistettä kohti. Yleisimmällä 2 op:n laajuisella opintojaksolla saa siis tulla korkeintaan neljä poissaoloa hyväksyttävästä syystä. Näin ollen esim. kahden viikon poissaolo lomamatkan takia merkitsee opintojakson/moduulin keskeytymistä. Poissaololupia ei myönnetä päättöviikolle kuin erityisen painavasta syystä rehtorin päätöksellä. 

Kokeet 

Kokeet pidetään pääosin kunkin periodin lopussa olevalla päättöviikolla. Kunkin päättöviikon tarkasta ohjelmasta ja suorituspaikoista tiedotetaan kotisivuilla ja info-televisiossa.  

 

Mikäli opiskelija on sairauden takia pois kokeesta, hänen tai huoltajan on ilmoitettava asiasta opettajalle ennen koetta ja sovittava uusi koeaika. Muutoin hän menettää oikeuden suorittaa koe myöhemmin ja opettaja voi katsoa opintojakson keskeytyneeksi. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös periodin aikana pidettyjä välikokeita, testejä, esitelmiä yms. 

 

Uusintakokeiden päivämäärät ovat tämän oppaan tapahtumakalenterissa sekä periodi- ja viikkotiedotteissa. Koeajat ja suorituspaikat ilmoitetaan erikseen.  

 

Vilppi ja plagiointi kokeissa ja opiskelutehtävissä 

 

Haukiputaan lukiossa edellytetään rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Epärehellisyyttä eli vilppiä on esimerkiksi  

  • lunttaaminen kokeissa 
  • puhelimen tai älykellon hallussapito kokeen aikana   
  • plagioiminen eli tekstien kopioiminen esimerkiksi verkosta omaan työhön ilman lähteen mainitsemista 
  • plagiointia on myös se, kun kopioidaan lauseen osia useista eri lähteistä ja yhdistetään ne kokonaisuudeksi eikä lähdettä mainita 
  • toisen opiskelijan tekemän työn palauttaminen omana työnä 
  • tekoälyn tuottaman tekstin esittäminen omana työnä 

 

Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat  

  • vilpillisin keinoin tehdyn työn hylkääminen ilman uusintamahdollisuutta 
  • rehtorin puhuttelu ja 
  • yhteydenotto huoltajiin (alle 18-vuotiaan osalta).  

 

Törkeään tai toistuvaan vilppiin syyllistynyttä opiskelijaa voidaan lukiolain 41 §:n mukaan rangaista antamalla kirjallinen varoitus tai erottamalla opiskelija määräajaksi koulusta. Kaikkein suurimman vahingon vilppiin syyllistynyt tekee itselleen, vaikka ei jäisikään kiinni. 

 

Erityispäivät 

 

Penkinpainajaispäivän järjestävät abiturientit. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat ohjelman ja neuvottelevat siitä ryhmänohjaajien ja rehtorin kanssa. Ohjelma tulee olla valmis hyvissä ajoin ja se tulee toimittaa ryhmänohjaajille. 

Toisen vuoden opiskelijat järjestävät Wanhojen päivän. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat ohjelman ja neuvottelevat siitä ryhmänohjaajien ja liikunnan opettajien kanssa. Opiskelijoiden tulee suunnitella koululla tapahtuva ohjelma ja huolehtia vanhojen tanssiin liittyen muun muassa linja-auton tilaaminen, tiedottaminen, esiintymistilan koristelu, ohjelmalehtisen tekeminen, lipunmyyjät iltatilaisuuteen sekä ruokailun tilaaminen. 

Tietokoneet 

Oulun kaupunki hankkii opiskelijoille kannettavan tietokoneen opiskelukäyttöön. Lisäksi koululla on tietokoneita, joita opiskelijat voivat tarvittaessa koulupäivän aikana lainata.   

 

Lukion suoritusohjeet  

Opiskeluaika ja opiskelun suunnittelu  

Lukion oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä, joista pakollisia opintoja on 94 tai 102 opintopistettä matematiikan opinnoista riippuen. Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisia valtakunnallisia valinnaisia opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja.  

 

Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää tässä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa ja hänelle kirjoitetaan erotodistus (Lukiolaki 2018, 24 §). Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pidentäminen on perusteltua esimerkiksi tavoitteellisten harrastusten, pitkäaikaisen sairauden, poikkeuksellisen laajan opinto-ohjelman tai heikon opintomenestyksen vuoksi. Opiskeluajan lyhentäminen taas edellyttää lähes täydellistä omistautumista koulutyölle.   

 

Jotta lukion suorittamiseen tarkoitettu opiskeluaika riittäisi, opiskelijan on suoritettava vähintään 40 opintopistettä lukuvuodessa. Mikäli opiskelija saa opintotukea, hänen on osallistuttava lukukauden (= ½ lukuvuotta) aikana vähintään 20 opintopisteen laajuisiin opintoihin tai 2 kokeeseen, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon (http://www.kela.fi/opiskelijat). Osallistumisella tarkoitetaan mukanaoloa opetuksessa, pelkkä osanotto loppukokeeseen tai vastaavaan ei riitä. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut minimiä, hänen mahdollinen opinto- ja koulumatkatukensa lakkaa. Ellei hänellä ole esittää painavia perusteluja liian vähäiseen opintopistemäärään, hänen katsotaan keskeyttäneen lukio-opinnot ja hänelle annetaan erotodistus. 

 

Opiskelija laatii opintojen suoritusaikataulun koko lukioajaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. Syyslukukauden alussa kaikki opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opinto-ohjelman lukuvuodeksi ja vastaavat sen toteutumisesta; opinto-ohjaaja laatii lukujärjestyksen uusille opiskelijoille kahdelle ensimmäiselle periodille opiskelijan valintojen pohjalta.  

Opintojen suorittaminen 

Opintojakson suoritustavat 

Opintojaksot koostuvat yhdestä tai useammasta moduulista. Opintojakso tai siihen kuuluva moduuli voidaan suorittaa opetukseen osallistumalla sekä osittain tai kokonaan itsenäisesti opiskellen. Arviointiperiaatteet ovat opiskelutavasta riippumatta samat. Kunkin opintojakson alussa sen opettajat ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä, miten opintojakso opiskellaan sekä mitä menetelmiä, materiaaleja ja työtapoja käytetään. Opettaja selvittää arviointiperiaatteet, ja yhdessä sovitaan kokeista ja muiden suoritusten päivämääristä. Opiskelijan kannattaa osallistua aktiivisesti yhteissuunnitteluun, koska siten hän pystyy vaikuttamaan omaan opiskeluunsa. 

Pääosa opintojaksoista suoritetaan osallistumalla opetukseen. Tällöin opiskelijan on oltava säännöllisesti läsnä oppitunnilla (ks. Lukiolaki § 30 Opiskelijan velvollisuudet). Opiskelija saa olla pois tunnilta vain pakottavasta syystä. Poissaolojen syyt on selvitettävä Wilmassa opintojakson/moduulin opettajalle. Poissaolojen selvitykseksi hyväksytään huoltajan selvitys Wilmaan tai asiantuntijan (esim. lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi tms.) antama kirjallinen selvitys tai todistus.  

 

Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti ja opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Opintojakson tai yksittäisen moduulin suorittaminen itsenäisesti vastaa työmäärältään sen suorittamista opetukseen osallistumalla. Opetussuunnitelmassa on oppiaineen kohdalla mainittu opintojaksot, joita ei voi suorittaa itsenäisesti. Opintojakson suorittamiseen itsenäisesti on saatava rehtorin ja asianomaisen aineenopettajan suostumus. Opiskelija täyttää kirjallisen hakemuksen ja sopii aineenopettajan kanssa itsenäiseen suorittamiseen kuuluvista tehtävistä sekä aikataulusta. Lomakkeita luvan hakemista varten on lukion kansliassa ja kotisivulla. Itsenäinen suoritus hylätyn arvosanan tapauksessa ei ole mahdollista.