ÄI4 Kirjallisuus 1 (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• syventää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan  
• tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja  
• monipuolistaa taitoaan lukea, analysoida ja tulkita monimuotoista kirjallisuutta tarkoituksenmukaista lähestymistapaa ja käsitteistöä hyödyntäen  
• ymmärtää kirjallisuuden monitulkintaisuutta.  

 

Keskeiset sisällöt  

• kirjallisuuden tehtäviä ja lukemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen lukeminen ja kirjoittaminen  
• kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä  
• kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä tai muissa mediateksteissä  
• kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja