ÄI7 Vuorovaikutus 2 (1 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä  
• kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä  
• syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

 

Keskeiset sisällöt

• esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu  
• puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot  
• vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa  
• puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi  

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.