ÄI9 Vuorovaikutus 3 (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan  
• kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta  
• syventää kykyään analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

 

Keskeiset sisällöt  

• opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot  
• oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot  
• erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä  
• dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka  
• mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen  
 
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.