BI2 Ekologian perusteet (1 op)

Moduulissa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta. 
 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen 
• osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä kuvata niitä esimerkkien avulla 
• osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen. 
 
Keskeiset sisällöt 

Ekologian perusteet 
• ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus 
• hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 
• populaatioiden ominaisuudet 
• sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys 
• lajien väliset suhteet 
Luonnon monimuotoisuus 
• lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus 
• monimuotoisuuden merkitys