BI4 Solu ja perinnöllisyys (2 op)

Moduulissa tarkastellaan tumallisen solun rakennetta, toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Solujen toimintoja havainnollistetaan kokeellisella työskentelyllä. 
 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa nimetä solun perusrakenteet 
• osaa selittää solujen keskeisiä toimintoja 
• hallitsee periytymisen perusmekanismit ja osaa soveltaa niitä esimerkkien avulla 
• osaa mikroskopoida erilaisia soluja ja tulkita solujen mikroskooppisia rakenteita 
• osaa toteuttaa pienen kokeellisen työn. 
 
Keskeiset sisällöt 

Tumallisen solun rakenne ja toiminta 
• solu tutkimuskohteena 
• biomolekyylit 
• eläin-, kasvi- ja sienisolu 
• geenien ilmeneminen ja sen säätely 
• fotosynteesi 
• soluhengitys, käymisreaktiot 
Solujen lisääntyminen 
• mitoosi ja solun jakautuminen 
• meioosi ja sukusolujen synty 
Periytymisen perusteet 
• geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit 
• mendelistinen periytyminen 
• kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta