In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Haukiputaan lukio Haukiputaan lukio

6.5.5 Biologia

Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovai-kutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin (AK 5). Biologialle tieteenä on omi-naista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta. Biotieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa (AK 1, 6). Biologia tuo esille uutta tietoa elollisen luonnon monimuotoisuudesta ja kestävän ke-hityksen edistämisestä (AK 3).

Biologian opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä (AK 3). Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia (AK 2). Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä (AK 1-6).

Opetuksen tavoitteet

Biologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • hallitsee biologian keskeiset käsitteet  (AK 3)
  • tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotasot molekyylitasolta biosfääriin (AK 3)
  • oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin ympäristöihin (AK 3)
  • ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä (AK 3)
  • perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti eri lähteistä saamaansa biologista tietoa (AK 5, 6)
  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen biologisen kokeen sekä tulkita sen tuloksia (AK 6)
  • tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja lääketieteen sovelluksia (AK 1- 6)
  • tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet (AK 2)
  • ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen terveyden taustana sekä yksilön että ihmiskunnan kannalta (AK 2, 3)
  • tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta (AK 1- 6)

Kestävän kehityksen aihekokonaisuus (AK 3) on keskeisenä teemana kaikessa biologian opetuksessa. Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva jatkuva yhteiskunnan muutos, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville eliösukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä liittyy läheisesti aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen (AK 1), viestintä ja mediaosaamiseen (AK 6), yksilön vaikutukseen ympäristöönsä ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Kestävä kehitys tähtää usein myös eliöiden ympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden (AK 2) vaalimiseen. Biologian opetuksen yksi tehtävä on lajien ja rotujen välisen tasa-arvon ymmärtäminen ja jokaisen yksilön ja yhteisön ainutlaatuisuuden vaaliminen (AK 4). Biologia (geeniteknologia) on nopeasti kehittyvä tieteenala, jonka teknisiä sovelluksia niin ihmisiin kuin muihin eliöihin voidaan tarkastella monelta osa-alueelta (AK 5 - 6): Miten ratkaisut vaikuttavat tuleviin sukupolviin? Mikä on eettisesti oikein ja väärin? Toteutuuko ihmisten ja lajien välinen tasa-arvo uusien keksintöjen käyttöönoton myötä? Biologian tutkimusmenetelmät, käytännön sovellukset ja niiden globaalinen vaikutus tekevät biologiasta monitieteellisen tieteenalan.

Kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan kaikessa toiminnassa, etenkin lukion oman ympäristöohjelman avulla.

Biologisia ilmiöitä pyritään soveltamaan mahdollisuuksien mukaan paikallisiin olosuhteisiin. Samoin paikallisia alan yrityksiä ja asiantuntijoita käytetään opetuksessa.

Arviointi

Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologian keskeisiä käsitteitä sekä soveltaa biologisia tietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan luonnontieteellisiä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista, kykyä käyttää erilaisia lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti. Harrastuneisuus biologian eri osa-alueisiin voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.

Suoritusjärjestys ja -tapa

Biologian pakolliset kurssit (BI1, BI2) suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit (BI3, BI4, BI5) suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Lisäksi tarjotaan soveltavaa Biologian ja maantieteen yhteistä ylioppilastutkintoon valmentavaa kertauskurssia (BI6). Kurssia BI6 ei voi suorittaa itsenäisesti. Soveltavista kursseista Vaelluskurssi (VAE) liittyy läheisesti biologian pakollisten ja syventävien kurssien aiheisiin.

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

BI1: Eliömaailma

BI3: Ympäristöekologia

 

 

BI2: Solu ja perinnöllisyys

BI4: Ihmisen biologia

 

 

 

BI5: Bioteknologia

BI6: Biologian ja maantieteen kertauskurssi