ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op)

Moduuli kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittisiä luku- ja tiedonhankintataitoja sekä niihin pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista monimuotoisessa maailmassa. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella. Opiskelija hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa, ihmisoikeuskysymykset, yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus sekä median rooli asenteiden muokkaajana  

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.