ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Moduuli syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja. Tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja sekä kehittää raportointitaitojaan. Tutustutaan tiedon- ja tieteenaloihin, erilaisiin tulevaisuudenvisioihin sekä kestävää tulevaisuutta rakentaviin innovaatioihin.  

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.