ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op)

Moduuli syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Moduulin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille. Tavoitteena on myös, että opiskelija rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä ja kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä. Moduulin keskeisiä sisältöjä ovat jatko-opinto- ja urasuunnitelmat, kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten, kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina sekä itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.