ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op)

Moduuli valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta moduulissa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä. Moduulin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta, kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi ja osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin. Moduulin keskeisiin sisältöihin lukeutuvat globaalit ympäristökysymykset (esim. ilmastonmuutos), ratkaisukeskeisyys, kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä sekä esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.