Erityinen tuki

ERITYINEN TUKI LUKIOSSA 2013 – 2014

Erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa niin, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003)

Haukiputaan lukiolla erityistä tukea on pyritty kuluneen lukuvuoden aikana antamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja on kartoitettu lukuvuoden alussa erityisopettaja Titta Torpan teettämien lukiseulojen avulla, johon kaikki Oulussa opintonsa lukiossa aloittavat osallistuvat. Lukiseulan yhteydessä erityisopettaja on pitänyt oppitunnin, jossa hän kertoi erityisen tuen mahdollisuuksista lukio-opinnoissa. Seulan tulosten perusteella, oman tai huoltajan halukkuuden perusteella erityisopettaja on haastatellut opiskelijat ja on käynnistetty tarvittaessa erityinen tuki ja laadittu alustava erityisen tuen suunnitelma (ETS). Halukkaille on tehty yksilölliset lukitestit sekä laadittu lukilausunnot. Lukitestit on tehty tarpeen mukaan myös muille kuin ykkösvuoden opiskelijoille. Erityisopettajan lukitestauksen jälkeen opiskelija on ohjautunut erityisen tuen yhdyshenkilön Erja Väisäsen luo tekemään tai täydentämään  opiskelijalle tehtyä yksilöllistä ETS:aa.

ETS on pedagoginen asiakirja, joka sisältää ne yksilölliset tukimuodot, joita opiskelija tarvitsee oppimisensa tueksi. ETS perustuu lukiolain 13 §:ään, jonka mukaan oppimistilanteet ja kokeet tulee järjestää siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. ETS:iin kirjattavia tukimuotoja ovat olleet esimerkiksi erillistila/sermi/istumajärjestelyt tai lisäaika kirjallisissa kokeissa tai vieraiden kielten kuunteluissa. Näitä ETS:aan kirjattuja erityisjärjestelyitä ovat aineenopettajat toteuttaneet omissa oppiaineissaan, kun opiskelija on asiasta hänen kanssaan sopinut. Myös ryhmänohjaajat ovat aineenopettajien lisäksi pyrkineet huolehtimaan tuesta ryhmäläisilleen.

Koska erityisen tuen tarve voi muuttua opiskelijan tilanteen mukaan ja opintojen edetessä, on erityisen tuen yhdyshenkilö tarvittaessa päivittänyt opiskelijan kanssa yhdessä kertaalleen lukuvuoden aikana kaikkien koulun opiskelijoiden Erityisen tuen suunnitelmat.

Lukioaikana käytössä olleita erityisjärjestelyjä tai arvosanakorotusta yhdessä kirjoittamassaan kokeessa opiskelijat voivat hakea ylioppilastutkintolautakunnalta myös ylioppilaskirjoituksiin. Tässä erityisjärjestelyjen hakuprosessissa on ollut tarpeen mukaan apuna erityisen tuen yhdyshenkilö.

Erityisen tuen perusteena on voinut olla muukin oppimista haittaava tekijä kuin lukihäiriö kuten sairaus, vamma tai hankala elämäntilanne. Tällöin oppimisen ongelmissa tärkeänä tukena on lukuvuoden aikana ollut myös kuraattori Paula Koskinen, oppilaanohjaaja Miika Siironen sekä terveydenhoitaja Pirkko Haapea.  Opiskelijahuoltoryhmän moniammatillinen yhteistyö on tähdännyt opiskelijoiden oppimisen tukemiseen. Koululla on myös ollut lukuvuoden aikana käytettävissä psyykkari Taina Härmä.

Kielten ongelmiin koulu on tarjonnut apua kielten opettaja Anja Moilasen vetämän tukikurssin kautta. Tunneilla on kerrattu englannin ja ruotsin kielen alkeita sekä kielten opiskelua tehostavia opiskelutekniikoita. Aiempien vuosien tapaan kuluneena lukuvuonna on myös toteutettu yläkoulun ja lukion opetusta niveltävät 0-kurssit englannissa ja ruotsissa. Englannin opetusta on myös eriytetty vapaaehtoisen a/b-ryhmäjaon muodossa. Kielten opiskelua on tuettu myös järjestämällä pitkin lukuvuotta erilaisia tapahtumia, kuten ulkomaalaisia vierailijoita eri oppitunneille ja Svenska nu –luentoja ja työpajoja.

Lukuvuoden aikana koululla on myös toiminut Jännittäjäryhmä, joka on pyrkinyt vähentämään sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä pelkoja ja jännitystiloja. Erityisen tuen yhdyshenkilön luokse on myös voinut halutessaan varata aikoja muun muassa motivaatio- ja opiskelutekniikkaongelmissa.

 

Erja Väisänen, erityisen tuen yhdysopettaja