ET1 Minä ja hyvä elämä (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää hyvän elämän pohtimiseen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä oman elämänkatsomuksensa jäsentämisessä 
 • tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä, osaa arvioida niitä sekä tarkastella niitä suhteessa omiin elämäntavoitteisiinsa 
 • osaa arvioida erilaisia hyvän elämän edellytyksiä ja identiteettivalintoja 
 • yhdenvertaisuutta kunnioittaen 
 • tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä, miten ne johtavat erilaisiin 
 • hyvän elämän ihanteisiin 
 • ymmärtää oman identiteettinsä osa-alueita ja osaa eritellä siihen vaikuttavia 
 • yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä 
 • kehittää kykyään elämänkatsomukselliseen keskusteluun, vuorovaikutukseen 
 • ja näkemystensä ilmaisemiseen vastuullisesti, johdonmukaisesti ja luovasti. 

 
Keskeiset sisällöt

 • minuus, elämänkatsomus, maailmankatsomus ja maailmankuva 
 • hyvän elämän tekijöitä ja ulottuvuuksia: tarpeet, onnellisuus, elämän merkityksellisyys, hyvinvointi ja toimintavalmiudet, erilaisia hyvän elämän malleja 
 • luonnon- ja ihmistieteellisiä, filosofisia, taiteessa ja populaarikulttuurissa ilmeneviä sekä sekulaareja ja uskonnollisia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita 
 • yksilöllisyys, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuu- det vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys 
 • ihmisen identiteetti ja sosiaalisuus: yksilöt yhteisöissä, yksityinen ja julkinen, sosiaaliset suhteet, roolit ja normit, ihmisen yhteisöllisen aseman intersektio- naalisuus 
 • ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolen ja sek- suaalisen suuntautumisen moninaisuus, opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema