ET4 Katsomukset (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa eritellä maailman- ja elämänkatsomuksen sekä maailmankuvan käsitteitä, arvioida niihin liittyviä perusteita sekä erottaa katsomukselliset ja arvokysymykset mielipidekysymyksistä 
 • ymmärtää katsomusten, kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen jatkuvaa historiallista muuttumista sekä osaa sen perusteella eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia 
 • osaa eritellä ja arvioida evoluution, universaalien eettisten järjestelmien, 
 • Euroopan uuden ajan murroksen, valistuksen, tieteen sekä modernin markkinatalouden merkitystä maailmankuviin ja omaan elämänkatsomukseensa 
 • osaa arvioida erilaisten arvojen, maailmankuvien ja tietämisen tapojen sekä yksilöllisten, yhteisöllisten, poliittisten ja uskonnollisten ulottuvuuksien painoarvoa erilaisissa elämän- ja maailmankatsomuksissa 
 • osaa eritellä oman elämänkatsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten perusteita ja muotoutumista sekä ymmärtää, että elämänkatsomuksen lähtö- kohdat olisivat voineet poiketa nykyisistä. 

 

Keskeiset sisällöt

 • katsomuksellinen käsitteistö; katsomukset perustavina tapoina käsittää maa- ilma ja katsomuksellisten kysymysten luonne 
 • ihmiskunnan katsomuksellisuuden muotoutuminen: evoluution, kielen ja jous- tavan yhteistyön merkitys ihmislajin kehityksessä; animismi, teismi, ateismi 
 • katsomusten historiaa: universaalien katsomusten ja moraalijärjestelmien synty, modernin subjektin ja tieteellisen maailmankuvan synty, edistysusko ja yhteiskunnan osa-alueiden eriytyminen uudenlaisten katsomusten taustana 
 • poliittisia maailmankatsomuksia, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi; katsomusten ilmeneminen elämäntavassa, taiteessa, urheilussa sekä suh- teessa luontoon ja ympäristöön 
 • elämänkatsomuksen jäsentäminen katsomushistorian näkökulmasta; oman elämänkatsomuksen taustalla olevat satunnaiset historialliset seikat