FI2 Etiikka (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin 
 • osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta sekä hahmottaa normatiivisten ja kuvailevien väitteiden eron 
 • osaa esittää suullisesti ja kirjallisesti johdonmukaisia eettisiä argumentteja sekä perustella moraalin velvoittavuutta 
 • oppii jäsentämään oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla 
 • osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein 
 • osaa soveltaa etiikkaa yhteiskuntaa ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin. 


Keskeiset sisällöt

 • moraalin luonne normijärjestelmänä; moraalin, lakien ja tapojen ero; moraalinen objektivismi, relativismi, subjektivismi 
 • moraalia tarkasteleva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyveet, seuraukset, oikeudet ja velvollisuudet 
 • filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta 
 • etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat 
 • ympäristöä ja luontoa koskevia eettisiä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutos ja eläinten oikeudet 
 • etiikka ja yhteiskunta: ihmis- ja perusoikeudet