FI4 Totuus (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa erottaa mielipiteet tosiasiaväittämistä ja ymmärtää tarpeen perustella tosiasiaväittämät 
 • ymmärtää kielen ja merkitysten roolin todellisuuden hahmottamisessa 
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä 
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta 
 • osaa arvioida havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen 
 • oppii arvioimaan tilanteita, joissa eri tutkimukset antavat erilaisia tuloksia ja toimintavaihtoehtoja. 

 
Keskeiset sisällöt

 • kieli, merkitys ja totuus 
 • totuuden luonne ja totuusteoriat; totuuden lähestyminen; välttämätön ja kontingentti totuus 
 • todellisuuden ja tietoisuuden luonne; realismi ja antirealismi 
 • tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen 
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka 
 • tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen 
 • selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä