Filosofia - Haukiputaan lukio - Oulun kaupunki

Haukiputaan lukio Haukiputaan lukio

Filosofia

Johdanto

Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista ja ihmisen toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäisesti ja keskustellen. Filosofian opiskelu tukee yksilöllistä kehitystä ja edistää yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa. Opiskeltavat tiedolliset kokonaisuudet auttavat ymmärtämään  kulttuuriperintöä ja nykykulttuuria.
 
Filosofian käytännön merkitys perustuu siihen, että opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa näkemään, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Tietojen ja taitojen erikoistumisen vastapainona filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajempia käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset todellisuudesta, arvoista ja normeista voivat muodostaa keskenään johdonmukaisia kokonaisuuksia tai olla keskenään ristiriidassa. Filosofia kehittää arvostelukykyä.
 
Filosofian opetus edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa annetaan runsaasti tilaa opiskelijoiden yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat paneutuvat filosofian peruskysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia  perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja suvaitsevaisiksi kansalaisiksi.

Tavoitteet

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja
  • osaa jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja
  • ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan niistä johdonmukaisesti ja järkevästi
  • hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista  ja osaa suhteuttaa niitä yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin

Arviointi

Filosofiassa arvioidaan käsitteiden ja teorioiden omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa filosofista ajattelua. Opiskelijoiden suhde filosofisiin kysymyksiin on yksilöllinen, mutta kysymysten käsittelyn perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja järjestelmällisyys. Filosofien kurssien arvioinnissa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä kuten pari- tai ryhmätenttiä, oppimispäiväkirjaa, opintotehtäviä ja esitelmiä. Arvioinnin perusteet sovitaan kurssikohtaisesti. Arvioinnissa  painottuvat myös opiskelijan aktiivisuus ja argumentointi. 

Suoritusjärjestys

Pakollinen kurssi on edellytys muiden kurssien suorittamiselle. Syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Pakollista kurssia ei ole mahdollista suorittaa itsenäisesti. 

Kurssit

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät

FI1: Johdatus filosofiseen ajatteluun

 

FI2: Filosofinen etiikka;

FI3: Tiedon ja todellisuuden filosofia

FI4: Yhteiskuntafilosofia

UE7: Uskonnon ja filosofian kertauskurssi