FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op)

Pakollinen moduuli. 

 

Moduulissa perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä. 

 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

  • perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä 
  • tuntee eri energialajeja ja energiantuotantotapoja 
  • osaa vertailla eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä suuruusluokkia 
  • saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta. 

  
Keskeiset sisällöt 

  • energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen 
  • energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen 
  • energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen 

  
Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: kemiallinen energia energialähteenä, kansallinen energiantuotanto ja -kulutus sekä energian käyttö kotitalouksissa.