Haukiputaan lukion opetussuunnitelma

Fysiikka

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

FY1: Fysiikka luonnontieteenä

FY2: Lämpö
FY3: Sähkö

 

   

FY4: Voima ja liike 
FY5: Jaksollinen liike ja aallot
FY6: Sähkömagnetismi

 

   

FY7: Aine ja säteily
 

FY9: Fysiikan tutkimuskurssi

FY8: Fysiikan abikurssi

 

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä. 

Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan käsitteistä rakentuvat, ja opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti fysiikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. 

Opetuksen tavoitteet 

 Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden soveltamisessa
 • saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
 • osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi 
 • osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa
 • osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia 
 • osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen
 • osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan
 • tietojensa avulla
 • osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla tavoilla 
 • jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla
 • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
 • osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. 
 

 

Arviointi  

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan fysiikan osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Fysiikan tietoja ja niiden soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin, kuten selittämällä, graafisesti mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jäsennettyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. 

Fysiikan kurssien itsenäinen suorittaminen

Fysiikan kursseja ei suositella itsenäisesti suoritettavaksi oppiaineen kokeellisen luonteen ja sähköisessä kokeessa käytettävien työkalujen vaativuuden ja runsauden vuoksi. Mikäli opiskelija kuitenkin päätyy fysiikan kurssin itsenäiseen suorittamiseen, hänen tulee keskustella asiasta fysiikan opettajan kanssa sekä noudattaa koulun itsenäisen suorittamisen toimintatapoja.

Itsenäisen suorituksen aikana opiskelija opiskelee kurssin aihealueeseen liittyvät asiat kurssikirjasta sekä tekee opettajan määräämät oppikirjan tehtävät. Opettaja voi myös edellyttää lisätehtävien tekemistä ja vaatia ne tarkistettavaksi ennen kokeeseen osallistumista. Fysiikan opetussuunnitelmassa korostetaan fysiikan kokeellista luonnetta. Kun opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti, hänen tulee hankkia itsenäisesti kurssin sisältöön kuuluvat kokeellisen työskentelyn taidot, jotka hän osoittaa arvioinnin yhteydessä mm. kokeellisen koetehtävän suorittamisena. Mittaustulosten analysointi kuuluu myös itsenäiseen suoritukseen. 

Itsenäisen suorituksen aikana opiskelijan työmäärä ei saa kuitenkaan käydä kohtuuttomaksi, vaan kurssimateriaalin ja tehtävien tulee olla sopusoinnussa kurssilla läpikäytävän materiaalin ja tehtävien kanssa. Opettajat antavat ohjeita ja neuvovat myös itsenäisen opiskelun menetelmistä.