GE2 Sininen planeetta (2 op)

Moduulissa tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-,vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä. 

 

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti luonnonmaantieteen peruskäsitteitä ja paikannimistöä 
• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomedian avulla 
• osaa selittää Maan planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä ja perustella ilmiöiden vaikutuksia luonnon järjestelmiin 
• osaa kuvata ja analysoida elottoman ja elollisen luonnon alueellisuutta maapallolla 
• osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä sekä selittää perustellen, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat 
• osaa analysoida luonnonriskien syitä ja arvioida luonnonriskien seurauksia eri alueilla 
• osaa selittää ja vertailla esimerkkien avulla, miten luonnonriskien seurauksia voidaan ennakoida tai vaikutuksia lieventää eri alueilla 
• ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä. 
 
Keskeiset sisällöt 

Luonnonmaantieteellinen ajattelu 
• luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen 
• luonnonmaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät 
Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 
Ilmakehä ja vesikehä 
• ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa 
• veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO 
• sää ja sen ennustaminen 
• ilmastoalueet 
Kivikehä 
• maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto 
• endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 
• endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja niihin varautuminen 
Maannokset ja kasvillisuusalueet