In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Maantiede Maantiede

GE2:  Yhteinen maailma

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen
 • tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä
 • osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistumisen syitä ja seurauksia
 • osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen
 • tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja 
 • tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot
 • osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.

Keskeiset sisällöt

Kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät 

 • lähestymistavat ja näkökulmat
 • maantieteellinen mieltäminen ja miellekartat
 • paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti

Väestö ja asutus

 • väestönkehitys ja väestönkasvu
 • asutuksen alueellinen jakautuminen, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen
 • kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit

Luonnonvarat

 • luokittelu ja riittävyys

Alkutuotanto ja ympäristö

 • ravinnontuotanto ja ravinnon riittävyys sekä kestävä maa- ja kalatalous
 • maatalouden muodot
 • metsät luonnonvarana ja kestävä metsätalous

Teollisuus ja energia

 • raaka-aineet ja energialähteet
 • teollisuuden sijainti 
 • kestävän teollisuuden ja energiatalouden periaatteet

Liikkuminen ja vuorovaikutus

 • liikennejärjestelmät
 • matkailu ja sen merkitys eri alueilla
 • maailmankauppa
 • alueellinen leviämisilmiö – maantieteellinen diffuusio

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne

 

 

 • kulttuurimaisemien tulkinta karttojen kuvien avulla

  Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

  • aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
  • kehittyneisyyserot eri aluetasoilla
  • kansainvälinen yhteistyö
  • globalisaatio

  Aiheita syvennetään ja sovelletaan paikallisella tasolla. Ihmisen toiminnan vaikutusta ympäristöön tarkastellaan myös biologian näkökulmasta. Olennaisena osana on yksilön valintojen ja vaikutuksen merkitys niin paikallisesti kuin globaalisesti. Käytetään hyväksi tilastomatematiikan, historian ja yhteiskuntaopin sisältämiä tietoja ja taitoja.