In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Maantiede Maantiede

GE4: Aluetutkimus

Valtakunnallinen syventävä kurssi

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 • osaa kartografian perusteet
 • tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia 
 • osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin kuten kenttähavainnoinnin, kyselyn tai haastattelun avulla sekä kartastoista, kartoista, tilastoista ja muista lähteistä 
 • osaa käyttää tietoverkkoja aineistojen hankinnassa, vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tulosten julkaisemisessa
 • osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina
 • osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa ja laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta
 • osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan sekä tuntee tekijänoikeudet.

Keskeiset sisällöt

Kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot

 • kenttähavainnot, kysely ja haastattelu
 • kartat, niiden mittakaavat, karttaprojektiot ja karttatyypit, ilmakuvat ja satelliittikuvat
 • numeeriset lähteet sekä niiden visualisointi karttoina ja diagrammeina
 • painettu lähdekirjallisuus ja digitaalisessa muodossa kuten tietoverkoissa ja CD-ROM-tallenteina olevat lähteet

Paikkatietojärjestelmät

 • paikkatiedon perusteet ja sen sovellusmahdollisuudet
 • esimerkkejä maantieteellisen lähdeaineiston käsittelystä, tulkinnasta ja visualisoinnista eritasoisilla alueilla paikkatieto-ohjelman avulla

Oma aluetutkimus

 • tutkimusalueen valinta
 • aineiston keruu karttojen, tilastojen, digitaalisen paikkatietoaineiston tai muiden tietolähteiden avulla, aineiston käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen aluekuvauksen raportointi
 • aihealueet: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako osa-alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen

Kurssilla tarkastellaan ihmisen vuorovaikutusta alueellisesti haukiputaalaisesta näkökulmasta lähtien laajeten suurempiin aluekokonaisuuksiin. Tiedonhankinnassa käytetään hyväksi paikallisia instituutioita ja tutustutaan kuntaorganisaatioon.