HI1 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op)

Moduulissa tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäristöön ja yhteiskunnallista kehitystä pitkällä aikavälillä. Opetuksen näkökulma on sekä historiallisten ilmiöiden tarkastelussa että nykyisyyden selittämisessä. Ilmiötä tarkastellaan sekä eurooppalaisesta että globaalista näkökulmasta. Moduulissa tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Moduulissa harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. 

 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää ja tuottaa historian tiedonalalle ominaista asiatekstiä sekä hallitsee tilastojen lukutaidon 
 • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen ja osaa käyttää historiallisia lähteitä sekä arvioida niitä kriittisesti  
 • tuntee eurooppalaisten yhteiskuntien ja globaalin talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit  
 • ymmärtää nykypäivän taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja väestöllisiin ilmiöihin johtaneen kehityksen sekä osaa eritellä siihen vaikuttaneita tekijöitä 
 • osaa analysoida väestön, talouden ja yhteiskuntarakenteiden kehitystä ja riippuvaisuutta ympäristöstä 
 • osaa arvioida kriittisesti teknologian ja informaation muutoksen merkitystä ihmisten elinolojen muokkaajana. 

 


Keskeiset sisällöt  
 
Historia tieteenalana 

 • historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan 
 • historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö  

 
Maatalous luomassa pohjaa yhteiskuntien kehitykselle  

 • ihminen ympäristön muokkaajana eri aikoina 
 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty  
 • väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen  
 • rahatalouden ja kaupan kehitys  

 
Maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen  

 • eurooppalaiset tutkimassa ja valloittamassa maailmaa  
 • kansainvälisen kaupan monipuolistuminen ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön 

 
Teollistuminen ihmisen ja luonnon suhteen muuttajana 

 • teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön  
 • väestökehitys ja muuttoliikkeet 
 • jälkiteollinen yhteiskunta ja globaali talous