HI2 Kansainväliset suhteet (2 op)

Moduulissa tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään. Moduulissa analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisista taloudellisista ja ideologista näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat vastakkainasettelun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Moduulissa syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.  

 
Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • tuntee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön, toimintatavat ja keskeisimmät kehityslinjat 
 • osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää mielipidevaikuttamista eri aikoina 
 • osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja tulevaisuuteen  
 • osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä, vaikutuksia ja ratkaisumahdollisuuksia 
 • seuraa aktiivisesti mediaa ja osaa tarkastella kriittisesti kansainvälisiä kysymyksiä 
 • osaa eritellä ja arvioida historian käyttöä politiikan välineenä. 

 


Keskeiset sisällöt   
 
Kansainvälisen politiikan perusteet 

 • kansainvälinen politiikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsitteet 
 • poliittiset ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskuntiin ja kansainvälisiin suhteisiin 

 
Eurooppakeskeinen kansainvälinen järjestelmä 

 • imperialismi politiikan, talouden ja kulttuurin ilmiönä 
 • maailmansotien syyt ja seuraukset  
 • demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu  
 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat  

 
Kaksinapaisesta moninapaiseen maailmaan 

 • kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen päättyminen 
 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset 
 • maailmanpolitiikka ja muuttuva vallan tasapaino