HI3 Itsenäisen Suomen historia (2 op)

Moduulin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan lopulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta demokraattiseen kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Moduulissa perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. Lisäksi syvennetään ymmärrystä historiallisesta empatiasta. 

 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää Suomen valtiollisen kehityksen, kansainvälisen aseman ja yhteiskunnan muotoutumisen osana eurooppalaista ja kansainvälistä kehitystä 
 • tuntee suomalaisen kulttuurin, yhteiskunnan ja talouden keskeiset muutokset, ymmärtää niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään ja osaa arvioida tulevaisuuden mahdollisuuksia 
 • ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään 
 • pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia historiallisessa kontekstissaan  
 • osaa eritellä suomalaiseen identiteettiin ja kulttuuriin eri aikoina liitettyjä ominaisuuksia, mielikuvia ja ihanteita sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen. 

 

Keskeiset sisällöt 
 
Suomalaisen yhteiskunnan juuret 

 

Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa 

 • demografiset muutokset ja väestön moninaisuus 
 • suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen 

 
Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa  

 • itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti 
 • eheyttämisen aika ja demokratian kriisi 
 • Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana 

 
Suomi kansainvälisissä konflikteissa 

 • Suomi toisessa maailmansodassa  
 • kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan 

 
Kohti nykyistä Suomea 

 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio 
 • kulttuuri, tiede ja osaaminen 
 • kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä