HI4 Eurooppalainen ihminen (2 op)

Moduuli tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Moduulissa perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde sekä sukupuoli ja arkielämä. 

 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tuntee keskeisen länsimaisen kulttuuriperinnön ja osaa eritellä sen muodostumista vuorovaikutuksessa muiden kulttuuripiirien kanssa  
 • ymmärtää tieteen, taiteen, ihmiskuvan ja sukupuoliroolien muutoksen suhteessa yhteiskunnalliseen kehitykseen 
 • ymmärtää taiteen ja populaarikulttuurin merkityksen historiakäsityksen luomisessa 
 • osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia  
 • osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään maailmaan 
 • pystyy analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen 
 • osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota. 

 


Keskeiset sisällöt  
 
Eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen  

 • tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä 

 
Eurooppalaisen kulttuurin juuret  

 • antiikin kulttuurien yleispiirteet  
 • demokratian ja tieteellisen ajattelun synty  
 • keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus  

 
Yksilöllisen ajattelun ja tieteellisen maailmankuvan kehittyminen  

 • tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa 
 • reformaatio ja tiedon vallankumous  
 • valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen  
 • 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset 

 
Kohti nykyaikaa 

 • taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen  
 • tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat 
 • demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat  
 • tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen  
 • sukupuoliroolien murros