In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lisää sivun otsikko tähän Lisää sivun otsikko tähän

Historia

Lukion historian opetus luo opiskelijalle edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa häntä hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historia on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine. Haukiputaan lukiossa (Unesco-koulu) kiinnitetään huomiota myös muiden kulttuurien tuntemiseen ja hyväksymisen vahvistamiseen (AK 7).

Opetuksen lähtökohtana ovat historian luonne tieteenalana ja sen tiedon muodostumisen perusteet. Sen vuoksi huomiota kiinnitetään tietojen kriittiseen pohdintaan ja tulkintaan sekä pyritään ottamaan huomioon ilmiöiden moniperspektiivisyys. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, muutos ja jatkuvuus sekä syy-yhteydet. Muutoksen analyysiä korostavana oppiaineena historia luo mahdollisuuksia käsitellä tulevaisuutta sekä arvioida tulevaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Opetuksessa korostetaan ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä inhimillisen kulttuurin laaja-alaisuutta, kulttuurien erilaisuuden ymmärtämistä ja kansainvälisen yhteisymmärryksen merkitystä. Tässä korostuvat suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämisen laajentamisen kautta (ASPnet-koulun maailmanlaajuiset arvot). Oman maan menneisyyttä tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten.

Tavoitteet

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset
  • näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan historiantietoisuuttaan
  • osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
  • kykenee järjestämään hankkimansa tiedon tieteen peruskriteerien mukaisesti
  • osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
  • ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
  • saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä toimintaan vastuullisena kansalaisena.

Arviointi

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historialle ominaiset taidot ja ajattelutavat sekä oppimäärän keskeisten sisältöjen hallinta. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan valmiuteen rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erottaa olennainen ja epäolennainen tieto toisistaan, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmiöitä ja tiedonlähteitä kriittisesti. Kurssien arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä: kokeiden asemasta voidaan käyttää opintotehtäviä, tutkielmia ja muita vaihtoehtoisia arviointikeinoja. 

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

HI1: Ihminen, ympäristö ja kulttuuri 
HI2: Eurooppalainen ihminen

HI5: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan

 

 

HI3: Kansainväliset suhteet 

HI6: Kulttuurien kohtaaminen

HI7: Maailma nyt 

 

HI4: Suomen historian käännekohtia

 

HI8: Historian ja yhteiskuntaopin kertauskurssi