Lukion suoritusohjeita

Haukiputaan lukion käytäntöjä

Tiedottaminen

Lukuvuoden aikataulu ja muut ennalta tiedossa olleet asiat ovat opinto-oppaassa. Koulun muu tiedottaminen tapahtuu ilmoitustaulujen, info-televisioiden, keskusradion, lukion kotisivujen, Wilman sekä ryhmänohjaustuokioiden välityksellä. Lisäksi lukuvuoden aikana järjestetään erillisiä tiedotustilaisuuksia mm. ylioppilaskirjoituksista, kurssivalinnoista ja muista opiskeluun ja koulutyöhön oleellisesti vaikuttavista asioista.

Koko lukuvuotta koskevat asiat tiedotetaan pääsääntöisesti opinto-oppaassa ja lukion kotisivuilla. Jaksotason tiedottaminen eli jaksotiedote, luokkatilaohjelma ja arviointiviikon ohjelma ovat ilmoitustauluilla ja kotisivuilla. Viikko- ja päivätason tiedottaminen tapahtuu ilmoitustauluilla, info-televisioissa, kotisivuilla, keskusradion välityksellä ja Wilman kautta. Tekstit päivitetään ainakin kerran päivässä. 

Ryhmänohjaustuokioista tiedotetaan erikseen tapahtumakalenterissa sekä jakso- ja viikkotiedotteissa. Opiskelijan edellytetään seuraavan Wilmaa päivittäin.

Poissaololupa

Opiskelijalle voidaan antaa hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon koulusta. Luvan myöntää ryhmänohjaaja (enintään viisi päivää) tai rehtori. Opiskelijan tulee kuitenkin muistaa, ettei hyväksyttävätkään poissaolot saa ylittää neljää tuntia. Näin ollen esim. kahden viikon poissaolo lomamatkan takia merkitsee kurssien keskeytymistä. Poissaololupia ei myönnetä arviointiviikolle kuin erityisen painavasta syystä rehtorin päätöksellä.

Kokeet

Kokeet pidetään kunkin jakson lopussa olevalla arviointiviikolla. Arviointipäivien järjestys on merkitty tapahtumakalenteriin. Kunkin arviointiviikon tarkasta ohjelmasta ja suorituspaikoista tiedotetaan kotisivuilla ja info-televisiossa.

Mikäli opiskelija on sairauden takia pois kokeesta, hänen tai huoltajan on ilmoitettava asiasta opettajalle heti ja sovittava uusi koeaika. Muutoin hän menettää oikeuden suorittaa koe myöhemmin ja opettaja voi katsoa kurssin keskeytyneeksi.

Uusintakuulustelujen päivämäärät ovat tämän oppaan tapahtumakalenterissa sekä jakso- ja viikkotiedotteissa. Koeajat ja suorituspaikat ilmoitetaan erikseen.

Vilppi kokeessa

Jos opiskelija syyllistyy kokeessa vilppiin tai vilpin yritykseen, ko. kurssin suorittaminen mitätöidään. Esim. puhelimen hallussapito kokeen aikana katsotaan vilpin yritykseksi. Toistuvasta vilpistä seuraa kirjallinen varoitus.

Erityispäivät

Penkinpainajaispäivän järjestävät abiturientit. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat ohjelman ja neuvottelevat siitä ryhmänohjaajien ja rehtorin kanssa. Ohjelma tulee olla valmis hyvissä ajoin ja se tulee toimittaa rehtorille.

Toisen vuoden opiskelijat järjestävät Wanhojen päivän. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuhenkilöt, jotka suunnittelevat ohjelman ja neuvottelevat siitä ryhmänohjaajien ja liikunnan opettajien kanssa. Opiskelijoiden tulee suunnitella koululla tapahtuva ohjelma ja huolehtia vanhojen tanssiin liittyen muun muassa linja-auton tilaaminen, tiedottaminen, esiintymistilan koristelu, ohjelmalehtisen tekeminen, lipunmyyjät iltatilaisuuteen sekä ruokailun tilaaminen.

Tieto- ja viestintätekniikka

Koululla on tietokoneita, joita opiskelijat voivat tarvittaessa koulupäivän aikana lainata.  

Kaikissa luokissa on dataprojektori ja dokumenttikamera ja muu tarvittava tekniikka.