KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2op)

Tavoitteet 

 • havainnoi itselle ja muille merkityksellisiä teoksia, tuotteita ja palveluita sekä digitaalisia, rakennettuja ja luonnon ympäristöjä 
 • perustelee ympäristöihin, tuotteisiin ja palveluihin liittyviä havaintojaan ja ajatteluaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 
 • tarkastelee ympäristön kuvien yhteyksiä omiin kuviinsa, taiteeseen ja kulttuuriperintöön 
 • soveltaa arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen prosesseja, teknologioita ja toimintatapoja kuvailmaisussaan itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä 
 • tutkii ja tulkitsee rakennettua ympäristöä, tuotteita ja palveluja yhteiskuntakehityksen, oikeuksien ja kestävän tulevaisuuden näkökulmista 
 • kehittää osaamistaan ympäristön kuvien tekijänä, tulkitsijana, arvottajana ja toimijana 
 • ymmärtää visuaalisuuden merkityksiä tuotteiden, palveluiden ja arkkitehtuurin kestävässä suunnittelussa, viestinnässä ja käyttämisessä 
 • ymmärtää kuvilla vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia omassa elämässään esteettisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden kannalta. 

 
Keskeiset sisällöt 

Omat kuvat 

 • opiskelijoiden omat kuvat sekä kuvakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana 
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa ympäristön kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana 

Ympäristön kuvat 

 • kuvan tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinoja ympäristössä, mediassa ja taiteessa 
 • arkkitehtuurin, muotoilun ja median käsitteistöön ja kuvastoihin tutustuminen 
 • visuaalisen kulttuurin teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista 
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen 
 • ympäristön ajankohtaisten ilmiöiden tutkiminen kuvailmaisussa 
 • vaikuttaminen ja osallistuminen kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoin