KU4 Taiteen monet maailmat (2op)

Tavoitteet

 • tutkii, tulkitsee ja arvottaa taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä 
 • syventää omakohtaista suhdettaan eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun 
 • syventää kuvailmaisun taitojaan omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä 
 • soveltaa kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja 
 • tulkitsee taidetta teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista 
 • tutkii ilmaisussaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä 
 • ottaa kuvillaan kantaa kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista. 

 
Keskeiset sisällöt 

Omat kuvat 

 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä taiteen maailmat, joihin he osallistuvat omaehtoisesti 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana 
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana 

Taiteen kuvat 

 • kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen perinteiset ja uudet keinot 
 • taiteen käsitteistöön ja kuvastoihin perehtyminen 
 • eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettu taide tutkimuksen kohteena 
 • teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista 
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen 
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen 
 • opiskelijoiden toimijuus kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa