Lukion suoritusohjeita

Kurssien suorittaminen

Kurssin suoritustavat

Kurssi voidaan suorittaa opetukseen osallistumalla sekä osittain tai kokonaan itsenäisesti opiskellen. Kurssin arviointiperiaatteet ovat opiskelutavasta riippumatta samat. Kunkin kurssin alussa opettaja ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä, miten kurssi opiskellaan sekä mitä menetelmiä, materiaaleja ja työtapoja käytetään. Opettaja selvittää kurssin arviointiperiaatteet, ja yhdessä sovitaan kokeista ja muiden suoritusten päivämääristä. Opiskelijan kannattaa osallistua aktiivisesti yhteissuunnitteluun, koska siten hän pystyy vaikuttamaan omaan opiskeluunsa.

 Pääosa kursseista suoritetaan osallistumalla opetukseen. Tällöin opiskelijan on oltava säännöllisesti läsnä oppitunnilla (ks. Lukiolaki § 30 Opiskelijan velvollisuudet). Opiskelija saa olla pois tunnilta vain pakottavasta syystä. Poissaolojen syyt on selvitettävä kurssin aikana Wilmassa kurssin opettajalle. Enintään neljän (4) oppitunnin poissaolojen selvitykseksi hyväksytään huoltajan kuittaus Wilmaan tai asiantuntijan (esim. lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi tms.) antama kirjallinen selvitys tai todistus.

 

Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti, ja opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Kurssin suorittaminen itsenäisesti vastaa työmäärältään sen suorittamista opetukseen osallistumalla. Opetussuunnitelmassa on oppiaineen kohdalla mainittu kurssit, joita ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssin suorittamiseen itsenäisesti on saatava rehtorin ja asianomaisen aineenopettajan suostumus. Opiskelija täyttää kirjallisen hakemuksen ja sopii aineenopettajan kanssa itsenäiseen kurssin suorittamiseen kuuluvista tehtävistä sekä aikataulusta. Lomakkeita luvan hakemista varten on lukion kansliassa ja kotisivulla.

Kurssin arviointi

Opiskelijan arvioinnista päättää yksittäisten kurssien osalta opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. Tiedottaminen toteutetaan yleisinformaatiolla lukion alkaessa ja myöhemmin opinto-ohjauksen tunneilla sekä kurssikohtaisesti kunkin kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

Kurssin arviointi perustuu, paitsi mahdollisiin kirjallisiin näyttöihin, myös opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin sekä opiskelijan tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi, vertaisarviointi, ryhmäarviointi sekä arviointikeskustelut voidaan ottaa huomioon.

Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvostellaan niiden päättyessä numeroin asteikolla 4 – 10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla opetussuunnitelmassa kunkin kurssin kohdalla esitetyllä tavalla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S) tai hylätty (H).

Mikäli opiskelijalla on diagnosoitu vamma tai muu siihen rinnastettava vaikeus, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet tai muu osaamisen osoittamista vaikeuttava syy, hänelle annetaan mahdollisuus erityisjärjestelyihin sekä muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. Rehtori ja opettajakunta päättävät yksilöllisestä arviointilinjasta.

Poissaolot

Kurssien suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla (Lukiolaki 30 §). Opiskelija saa olla pois tunneilta vain hyväksytystä syystä. Poissaolot on selvitettävä kurssin opettajalle Wilman kautta tai kirjallisesti. Selvitykseksi hyväksytään huoltajan kuittaus Wilmaan tai asiantuntijan (lääkäri jne.) kirjallinen selvitys. Poissaoloista tiedotetaan ryhmänohjaajalle ja huoltajille Wilman kautta.  Täysi-ikäinen opiskelija voi itse kuitata poissaolonsa Wilmaan. Kaikki poissaolot on selvitettävä ensi tilassa ja viimeistään ennen arviointiviikkoa.

Mikäli poissaolotunteja on enemmän kuin neljä, opettaja voi katsoa kurssin keskeytetyksi ja jättää sen arvostelematta. Mikäli poissaolon syy on sairaus tai muu painava peruste, opettaja voi yhdessä rehtorin kanssa antaa oikeuden jatkaa kurssia siten, että opiskelija tekee sovittuun ajankohtaan mennessä opettajan määräämät lisätehtävät saavuttaakseen riittävät valmiudet suoriutua kurssista.

Mikäli opiskelija on sairauden takia pois kokeesta, hänen tai huoltajan on ilmoitettava asiasta opettajalle heti ja sovittava uusi koeaika. Muutoin hän menettää oikeuden suorittaa koe myöhemmin ja opettaja voi katsoa kurssin keskeytyneeksi.

Mikäli opiskelijalla on aiheellisia poissaoloja niin paljon, että opettaja ei voi arvostella kurssia oikeudenmukaisesti, arvostelua voidaan siirtää. Kurssi arvostellaan, kun opiskelija on antanut tarvittavat näytöt opettajan kanssa sopimallaan tavalla tai osallistumalla uusintakuulusteluun. Lähtökohtana on, että myös lisänäytöt tehdään ennen arviointiviikkoa.

Mikäli opiskelija on pitkään pois lukiosta ilmoittamatta pätevää syytä, hänet katsotaan eronneeksi, mikäli on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (Lukiolaki 24 §).

Täydennettävä kurssisuoritus

Opiskelijan tulee hoitaa kurssisuoritukset valmiiksi sen jakson aikana, jolloin hän on kurssin opiskellut. Jos kurssin suorittaminen on kesken, kurssi arvioidaan merkinnällä T.  Tällöin opiskelijan tulee viipymättä sopia opettajan kanssa aikataulu, jonka puitteissa hän suorittaa puuttuvat tehtävät. Kurssisuoritus on täydennettävä seuraavan jakson aikana ja viidennen jakson osalta seuraavan lukuvuoden ensimmäisen jakson aikana. Mikäli näin ei tapahdu, kurssi katsotaan keskeytyneeksi (K). Tällöin kurssi on käytävä kokonaan uudelleen.

Itsenäisesti opiskellun kurssin arviointi

Mikäli opiskelija suorittaa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, kurssin arvioimisessa otetaan huomioon itsenäiset tehtävät ja kurssikoe. Mikäli opiskelija ei saa suorituksestaan hyväksyttyä arvosanaa tai palauta tehtäviä aikataulun mukaisesti, hänen on osallistuttava kurssille saadakseen arvosanan.

Kurssin suorittaminen uudelleen

Opiskelija voi yrittää parantaa kurssin arvosanaa (4, hylätty tai hyväksytty) kerran uusintakuulustelussa tai osallistumalla kurssin opetukseen uudelleen. Uusintakuulustelu koskee yleensä koko kurssin oppimäärää ja sen arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin arvostelussa.

Uusintakuulustelut pidetään lukuvuoden aikataulussa ilmoitettuina päivinä. Kuulusteluihin on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään kuulustelupäivää edeltävänä perjantaina kansliasta saatavalla lomakkeella. Lomake jätetään täytettynä aineenopettajalle. Ilmoittautuminen on sitova. Poisjäänti katsotaan yritykseksi. Mikäli opiskelija sairastuu uusintakuulustelupäiväksi, hän voi säilyttää uusintaoikeutensa ilmoittamalla sairaudestaan kansliaan tai ao. opettajalle viimeistään uusintakuulustelupäivän aamuna ja toimittamalla välittömästi kouluun luotettavan selvityksen poissaolon syystä.

Kaikissa korotustavoissa parempi suoritus jää voimaan.

Uusintakuulusteluissa tuloksen arviointi voi edellyttää myös kurssin tavoitteisiin liittyviä osioita, jotka voidaan suorittaa myös muuna opettajan määräämänä ajankohtana.

Muualla suoritetut opinnot ja niiden hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijalla on oikeus saada päätös muussa oppilaitoksessa suoritettavien opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ennen mainittujen opintojen aloittamista. Päätöksen tekee rehtori.

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuus-asteikon mukaisesti:

      

asteikko 1 - 5

lukioasteikko

asteikko 1 - 3

1 (tyydyttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (hyvä)

5 (kiitettävä),

5 (välttävä)

6 (kohtalainen)

7 (tyydyttävä)

8 (hyvä)

9 (kiitettävä), 10 (erinomainen)

1

1

2

2

3

 

Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi.

 

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai valtakunnallisiin syventäviin kursseihin, niistä annetaan numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Kurssien korvaavuudesta kannattaa keskustella jo ennen esimerkiksi opiskelijavaihtoon lähtemistä, jotta opiskelija saisi hyödynnetyksi täysimääräisesti ulkomailla suoritetut kurssit oman opinto-ohjelmansa kannalta.

Hyväksilukeminen oppimäärän vaihtuessa

Kun opiskelija siirtyy oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään, suoritetut pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin opetussuunnitelmassa oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Jos opiskelija pyytää, järjestetään lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä oppimäärästä pitempään edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen.

Tukiopetus

Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä lisäohjausta tarvitseville opiskelijoille voidaan järjestää tukiopetusta. Tukiopetusta tarvitsevan on oltava aloitteellinen ja pyydettävä tukiopetusta sekä neuvoteltava opettajan kanssa menettelystä. Tukiopetuksessa voidaan käsitellä oppiaineen ydinasioita ja opiskelutekniikkaa, mutta myös selvittää opettajan avustuksella opiskelijalle epäselväksi jääneitä asioita.

Opintojen edistymisestä tiedottaminen

Lukioasetuksen mukaan (6 §) opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Opiskelijan opintojen etenemisestä huoltaja saa tiedon jaksotodistusten avulla. Tiedottaminen tapahtuu Wilma-käyttöliittymän kautta.