Lukion suoritusohjeita

Opintojen suorittaminen

Opintojakson suoritustavat

Opintojaksot koostuvat yhdestä tai useammasta moduulista. Opintojakso tai siihen kuuluva moduuli voidaan suorittaa opetukseen osallistumalla sekä osittain tai kokonaan itsenäisesti opiskellen. Arviointiperiaatteet ovat opiskelutavasta riippumatta samat. Kunkin opintojakson alussa sen opettajat ja opiskelijat suunnittelevat yhdessä, miten opintojakso opiskellaan sekä mitä menetelmiä, materiaaleja ja työtapoja käytetään. Opettaja selvittää arviointiperiaatteet, ja yhdessä sovitaan kokeista ja muiden suoritusten päivämääristä. Opiskelijan kannattaa osallistua aktiivisesti yhteissuunnitteluun, koska siten hän pystyy vaikuttamaan omaan opiskeluunsa.

Pääosa opintojaksoista suoritetaan osallistumalla opetukseen. Tällöin opiskelijan on oltava säännöllisesti läsnä oppitunnilla (ks. Lukiolaki § 30 Opiskelijan velvollisuudet). Opiskelija saa olla pois tunnilta vain pakottavasta syystä. Poissaolojen syyt on selvitettävä Wilmassa opintojakson/moduulin opettajalle. Poissaolojen selvitykseksi hyväksytään huoltajan selvitys Wilmaan tai asiantuntijan (esim. lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi tms.) antama kirjallinen selvitys tai todistus.

 

Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti ja opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Opintojakson tai yksittäisen moduulin suorittaminen itsenäisesti vastaa työmäärältään sen suorittamista opetukseen osallistumalla. Opetussuunnitelmassa on oppiaineen kohdalla mainittu opintojaksot, joita ei voi suorittaa itsenäisesti. Opintojakson suorittamiseen itsenäisesti on saatava rehtorin ja asianomaisen aineenopettajan suostumus. Opiskelija täyttää kirjallisen hakemuksen ja sopii aineenopettajan kanssa itsenäiseen suorittamiseen kuuluvista tehtävistä sekä aikataulusta. Lomakkeita luvan hakemista varten on lukion kansliassa ja kotisivulla. Itsenäinen suoritus hylätyn arvosanan tapauksessa ei ole mahdollista.

Opintojakson arviointi

Jos opintojakso koostuu vain yhden oppiaineen moduuleista, opintojaksosta annetaan yksi arvosana. Jos opintojakso koostuu useammasta oppiaineesta, kukin oppiaine arvioidaan erikseen. Opiskelijan arvioinnista päättää opintojakson opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen. Arviointiperusteista kerrotaan yleisesti lukion alkaessa ja myöhemmin opinto-ohjauksen tunneilla sekä kunkin opintojakson ja moduulin alussa. Tällöin käytänteistä keskustellaan ja sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista ja tarkoituksenmukaisin menetelmin toteutettua. Opiskelijalla on oltava opintojakson aikana erilaisia mahdollisuuksia, tilaisuuksia ja tapoja osoittaa oppimistaan ja osaamistaan. Opiskelijan oppimista arvioidaan opintojakson aikana antamalla hänelle arviointipalautetta opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta.

 

Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi paikallisen opetussuunnitelman mukaan numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

 

Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4 – 10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.

 

Mikäli opiskelijalla on diagnosoitu vamma tai muu siihen rinnastettava vaikeus, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajan kielelliset vaikeudet tai muu osaamisen osoittamista vaikeuttava syy, hänelle annetaan mahdollisuus erityisjärjestelyihin sekä muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. Rehtori ja opettajakunta päättävät yksilöllisestä arviointilinjasta.

Poissaolot

Opintojen suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla (Lukiolaki 30 §). Opiskelija saa olla pois tunneilta vain hyväksytystä syystä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sairastuminen tai lääkärissä käyminen. Sen sijaan esimerkiksi autokoulu, kampaamossa käyminen tai ansiotyö eivät ole hyväksyttäviä syitä olla pois oppitunneilta. Hyväksyttävä syy poissaoloon on myös osallistuminen koulun tapahtumiin, kuten konserttiin, näytelmään tai edustustehtäviin. Poissaolot selvitetään opintojakson opettajalle Wilman kautta. Huoltaja kuittaa poissaolon syyn Wilmaan tai opiskelija toimittaa asiantuntijan (lääkäri jne.) antaman kirjallisen selvityksen. Poissaoloista tiedotetaan ryhmänohjaajalle ja huoltajille Wilman kautta. Kaikki poissaolot on selvitettävä ensi tilassa ja viimeistään ennen päättöviikkoa.

 

Jos opiskelija on täyttänyt 18 vuotta, hän voi antaa vanhemmilleen luvan käyttää Wilma-tunnuksiaan, jolloin he voivat tarkistaa ja selvittää opiskelijan poissaoloja koko lukion ajan. Täysi-ikäinen opiskelija voi selvittää poissaolonsa syyt itse. Tarvittaessa opiskelijan tulee todistaa esimerkiksi lääkärintodistuksella, että poissaololle on ollut hyväksyttävä syy.

 

Mikäli poissaolotunteja on enemmän kuin kaksi opintopistettä kohti, opettaja voi katsoa opintojakson (tai yksittäisen moduulin) keskeytetyksi ja jättää sen arvostelematta. Mikäli poissaolon syy on sairaus tai muu painava peruste, opettaja voi yhdessä rehtorin kanssa antaa oikeuden jatkaa opintojaksoa siten, että opiskelija tekee sovittuun ajankohtaan mennessä opettajan määräämät lisätehtävät saavuttaakseen vaadittavan osaamisen.

 

Mikäli opiskelija on sairauden takia pois kokeesta, hänen tai huoltajan on ilmoitettava asiasta opettajalle viimeistään koepäivän aamuna. Muutoin hän menettää oikeuden suorittaa koe myöhemmin ja opettaja voi katsoa opintojakson tai siihen kuuluvan yksittäisen moduulin keskeytyneeksi.

 

Mikäli opiskelijalla on aiheellisia poissaoloja niin paljon, että opettaja ei voi arvostella opintojaksoa oikeudenmukaisesti, arvostelua voidaan siirtää. Opintojakso arvostellaan, kun opiskelija on antanut tarvittavat näytöt opettajan kanssa sopimallaan tavalla tai osallistumalla uusintakuulusteluun. Lähtökohtana on, että myös lisänäytöt tehdään ennen päättöviikkoa.

Mikäli opiskelija on pitkään pois lukiosta ilmoittamatta pätevää syytä, hänet katsotaan eronneeksi, mikäli on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (Lukiolaki 24 §).

 

Poissaolotilanteissa opiskelijan velvollisuus on

pyytää lupa poissaoloon etukäteen
ilmoittaa opettajalle, jos aikoo keskeyttää opintojakson
ennen periodin alkua poistaa Wilmasta ilmoittautumiset sellaisilta opintojaksoilta, joihin ei aio osallistua ottamalla yhteyttä opoon
selvittää luotettavasti poissaolot. Poissaolon syy on aina merkittävä näkyviin.
opiskella itsenäisesti poissaolotuntien asiat
toimia kaikin tavoin aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti omien poissaolojensa selvittämisessä ja korvaamisessa

 

Täydennettävä suoritus

Opiskelijan tulee hoitaa opintojaksoon kuuluvat suoritukset valmiiksi sen periodin aikana, jolloin hän on sen opiskellut. Jos opintojakson tai siihen kuuluvan moduulin suorittaminen on kesken, se arvioidaan merkinnällä T.  Tällöin opiskelijan tulee viipymättä sopia opettajan kanssa aikataulu, jonka puitteissa hän suorittaa puuttuvat tehtävät. Suoritus on täydennettävä seuraavan periodin aikana ja viidennen periodin osalta seuraavan lukuvuoden ensimmäisen periodin aikana. Mikäli näin ei tapahdu, opintojakso tai siihen kuuluva moduuli katsotaan keskeytyneeksi (K). Tällöin kyseinen opintojakso tai siihen kuuluva moduuli on käytävä kokonaan uudelleen.

Itsenäisesti opiskellun opintojakson arviointi

Mikäli opiskelija suorittaa opintojakson tai siihen kuuluvan moduulin kokonaan tai osittain itsenäisesti, arvioinnissa otetaan huomioon itsenäiset tehtävät ja päättökoe. Mikäli opiskelija ei saa suorituksestaan hyväksyttyä arvosanaa tai palauta tehtäviä aikataulun mukaisesti, hänen on osallistuttava opintojakson opetukseen saadakseen arvosanan.

 

Opintojakson suorittaminen uudelleen

Opiskelija voi yrittää parantaa opintojakson tai siihen kuuluvan yksittäisen moduulin arvosanaa (4, hylätty tai hyväksytty) kerran uusintakokeessa tai osallistumalla opetukseen uudelleen. Itsenäinen suoritus hylätyn arvosanan tapauksessa ei ole mahdollista. Uusintakoe koskee yleensä koko opintojakson/moduulin oppimäärää, ja sen arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen opintojakson/moduulin arvostelussa.

 

Uusintakokeet pidetään lukuvuoden aikataulussa ilmoitettuina päivinä. Kokeisiin on ilmoittauduttava viimeistään koepäivää edeltävänä perjantaina. Ilmoittautuminen on sitova. Poisjäänti katsotaan yritykseksi. Mikäli opiskelija sairastuu uusintakoepäiväksi, hän voi säilyttää uusintaoikeutensa ilmoittamalla sairaudestaan kansliaan tai ao. opettajalle viimeistään uusintakoepäivän aamuna ja toimittamalla välittömästi kouluun luotettavan selvityksen poissaolon syystä.

 

Uusintakokeessa tuloksen arviointi voi edellyttää myös opintojakson/moduulin tavoitteisiin liittyviä osioita, jotka voidaan suorittaa myös muuna opettajan määräämänä ajankohtana.

 

Kaikissa korotustavoissa parempi suoritus jää voimaan.

 

Muualla suoritetut opinnot ja niiden hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteeltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Opiskelijalla on oikeus saada päätös muussa oppilaitoksessa suoritettavien opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ennen mainittujen opintojen aloittamista. Päätöksen tekee rehtori.

 

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava opintojakso/moduuli, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:

      

asteikko 1 - 5

lukioasteikko

asteikko 1 - 3

1 (tyydyttävä)

2 (tyydyttävä)

3 (hyvä)

4 (hyvä)

5 (kiitettävä),

5 (välttävä)

6 (kohtalainen)

7 (tyydyttävä)

8 (hyvä)

9 (kiitettävä), 10 (erinomainen)

1

1

2

2

3

 

Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot vastaavat, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi.

 

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin, niistä annetaan numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Korvaavuudesta kannattaa keskustella jo ennen esimerkiksi opiskelijavaihtoon lähtemistä, jotta opiskelija saisi hyödynnetyksi täysimääräisesti ulkomailla suoritetut opinnot oman opinto-ohjelmansa kannalta.

Hyväksilukeminen oppimäärän vaihtuessa

Kun opiskelija siirtyy oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään, suoritetut pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin opetussuunnitelmassa oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän opintojaksojen/moduulien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojen arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia moduuleja opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Jos opiskelija pyytää, järjestetään lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä oppimäärästä pitempään edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen.

Tukiopetus

Opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä lisäohjausta tarvitseville opiskelijoille voidaan järjestää tukiopetusta. Tukiopetusta tarvitsevan on oltava aloitteellinen ja pyydettävä tukiopetusta sekä neuvoteltava opettajan kanssa menettelystä. Tukiopetuksessa voidaan käsitellä oppiaineen ydinasioita ja opiskelutekniikkaa, mutta myös selvittää opettajan avustuksella opiskelijalle epäselväksi jääneitä asioita.

Opintojen edistymisestä tiedottaminen

Lukiolain mukaan (31 §) opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Opiskelijan opintojen etenemisestä huoltaja saa tiedon mm. Wilmasta löytyvien perioditodistusten avulla. Tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta.