Lukion suoritusohjeita

Lukion oppimäärän suorittaminen

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut 47 – 51 pakollista ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia ja hänen kaikkien oppiaineidensa oppimäärät ja kun lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut kurssit.

Erilliset kuulustelut ja oppimäärän kertaustilaisuudet

Mikäli päättövaiheessa oleva opiskelija ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai hän haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, hänelle on järjestettävä mahdollisuus korottaa arvosanaansa erillisessä kuulustelussa. Erillisiä kuulusteluja järjestetään sekä ennen kevään ylioppilaskokeita että yo-kirjoitusten jälkeen.

Yksittäiseen kuulusteluun voi oppiaineesta riippuen kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä tai oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvioinnista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan.

Oppimäärän kertaustilaisuudet valmentavat opiskelijaa ylioppilaskokeisiin. Kertaustilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan ennen ylioppilaskirjoituksia. Kertaustilaisuus voi olla osa erillistä kuulustelua.

Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa myös koulukohtaisten kurssien opiskelussa osoitetulla lisänäytöllä sekä arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.  

 

Päättötodistuksen arvosana

Päättötodistuksen arvosanaksi merkitään oppiaineen oppimäärästä normaalilla tavalla muodostuva arvosana tai erillisessä kuulustelussa saatu arvosana sen mukaan, kumpi on parempi. Ylioppilastutkintosuoritus ei vaikuta lukion päättöarvosanaan.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Jos uusi arviointi tai ratkaisu, jolla opiskelijan pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen, lääninhallitus voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta.