Lukion suoritusohjeita

Lukion oppimäärän suorittaminen

 

Lukion oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä, joista pakollisia opintoja on 94 tai 102 opintopistettä matematiikan opinnoista riippuen. Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisia valtakunnallisia valinnaisia opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja.

 

Oppilaitoskohtaisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea lukion oppimäärään vain hyväksytysti suoritetut opinnot.

 

Erilliset kuulustelut ja oppimäärän kertaustilaisuudet

Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus suorittaa oppiaineen oppimäärä hyväksytysti tai korottaa arvosanaansa. Erillisiä kuulusteluja järjestetään kevään yo-kirjoitusten jälkeen.

 

Yksittäiseen kuulusteluun voi oppiaineesta riippuen kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Kuulusteltavan oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä tai oppiaineen hallintaa kuin opintojen arvioinnista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan.

 

Oppimäärän kertaustilaisuudet valmentavat opiskelijaa ylioppilaskokeisiin. Kertaustilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan ennen ylioppilaskirjoituksia. Kertaustilaisuus voi olla osa erillistä kuulustelua.

 

Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa myös koulukohtaisten opintojen opiskelussa osoitetulla lisänäytöllä sekä arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa arvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. 

 

Päättötodistuksen arvosana

Päättötodistuksen arvosanaksi merkitään oppiaineen oppimäärästä normaalilla tavalla muodostuva arvosana tai erillisessä kuulustelussa saatu arvosana sen mukaan, kumpi on parempi. Ylioppilastutkintosuoritus ei vaikuta lukion päättöarvosanaan.

 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

 

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot

Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta.