Lukion suoritusohjeita

Opiskeluaikaja opiskelun suunnittelu

Lukion oppimäärään sisältyy vähintään 75 kurssia, joista pakollisia kursseja on matematiikan valinnasta riippuen 47 – 51 ja valtakunnallisia syventäviä kursseja vähintään 10. Loput kurssit ovat valtakunnallisia ja koulukohtaisia syventäviä tai koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää tässä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa ja hänelle kirjoitetaan erotodistus (Lukiolaki 2018, 24 §). Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pidentäminen on perusteltua esimerkiksi erityisharrastusten, poikkeuksellisen laajan opinto-ohjelman tai heikon opintomenestyksen vuoksi. Opiskeluajan lyhentäminen taas edellyttää lähes täydellistä omistautumista koulutyölle. 

Jotta lukion suorittamiseen tarkoitettu opiskeluaika riittäisi, opiskelijan on suoritettava vähintään 20 kurssia lukuvuodessa. Mikäli opiskelija saa opintotukea, hänen on osallistuttava lukukauden (= ½ lukuvuotta) aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin (http://www.kela.fi/opiskelijat). Osallistumisella tarkoitetaan mukanaoloa opetuksessa, pelkkä osanotto loppukokeeseen tai vastaavaan ei riitä. Myös suoritetun kurssin uusiminen opetukseen osallistumalla luetaan kurssimäärään. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut minimiä, hänen mahdollinen opinto- ja koulumatkatukensa lakkaa. Perustellusta ja painavasta syystä (esim. pitkäaikainen sairaus tms.) kurssit voivat jakautua 1., 2. ja 3. opiskeluvuodelle muutoinkin kuin 20 + 20 + 20. Poikkeusta ei voi tehdä, jos opiskelija saa opintotukea ja haluaa sen jatkuvan. Ellei hänellä ole esittää painavia perusteluja liian vähäiseen kurssimäärään, hänen katsotaan keskeyttäneen lukio-opinnot ja hänelle annetaan erotodistus.

Opiskelija laatii kurssien suoritusaikataulun koko lukioajaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. Syyslukukauden alussa kaikki opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opinto-ohjelman lukuvuodeksi ja vastaavat sen toteutumisesta; opinto-ohjaaja laatii lukujärjestyksen uusille opiskelijoille kahdelle ensimmäiselle jaksolle opiskelijan valintojen pohjalta.