Lukion suoritusohjeita

Opiskeluaika ja opiskelun suunnittelu

Lukion oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä, joista pakollisia opintoja on 94 tai 102 opintopistettä matematiikan opinnoista riippuen. Valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisia valtakunnallisia valinnaisia opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeja ja muita valinnaisia opintoja.

 

Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää tässä ajassa, menettää opiskeluoikeutensa ja hänelle kirjoitetaan erotodistus (Lukiolaki 2018, 24 §). Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa. Opiskeluajan pidentäminen on perusteltua esimerkiksi tavoitteellisten harrastusten, pitkäaikaisen sairauden, poikkeuksellisen laajan opinto-ohjelman tai heikon opintomenestyksen vuoksi. Opiskeluajan lyhentäminen taas edellyttää lähes täydellistä omistautumista koulutyölle. 

 

Jotta lukion suorittamiseen tarkoitettu opiskeluaika riittäisi, opiskelijan on suoritettava vähintään 40 opintopistettä lukuvuodessa. Mikäli opiskelija saa opintotukea, hänen on osallistuttava lukukauden (= ½ lukuvuotta) aikana vähintään 20 opintopisteen laajuisiin opintoihin tai 2 kokeeseen, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon (http://www.kela.fi/opiskelijat). Osallistumisella tarkoitetaan mukanaoloa opetuksessa, pelkkä osanotto loppukokeeseen tai vastaavaan ei riitä. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut minimiä, hänen mahdollinen opinto- ja koulumatkatukensa lakkaa. Ellei hänellä ole esittää painavia perusteluja liian vähäiseen opintopistemäärään, hänen katsotaan keskeyttäneen lukio-opinnot ja hänelle annetaan erotodistus.

 

Opiskelija laatii opintojen suoritusaikataulun koko lukioajaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. Syyslukukauden alussa kaikki opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opinto-ohjelman lukuvuodeksi ja vastaavat sen toteutumisesta; opinto-ohjaaja laatii lukujärjestyksen uusille opiskelijoille kahdelle ensimmäiselle periodille opiskelijan valintojen pohjalta.