Opetussuunnitelma

MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 


MAB2: Lausekkeet ja yhtälöt  
MAB3: Geometria

 

MAB11: Lyhyen matematiikan opiskelutaidot

 

MAB4: Matemaattisia malleja 
MAB5: Tilastot ja todennäköisyys

MAB7: Matemaattinen analyysi

 

 

MAB6: Talousmatematiikka

MAB8: Tilastot ja todennäköisyys II

MAB9: Lyhyen matematiikan abikurssi

 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä ja monissa eri tieteissä.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä 
  • saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään, oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa ja rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen
  • hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille
  • sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä
  • kehittää käsitystään matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta
  • harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa informaatiota ja arvioimaan sen luotettavuutta
  • tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä
  • osaa käyttää kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.