In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Haukiputaan lukio Haukiputaan lukio

6.5.6 Maantiede

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjes-telmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.

Lukion maantieteen opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opetuksen tavoitteet

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuoli-sesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä 
  • ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteelli-sessä ajattelussa 
  • osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia 
  • osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti 
  • ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee ja osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia  
  • tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta 
  • tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen  
  • osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena.

Kestävän kehityksen aihekokonaisuus (AK 3) on keskeisenä teemana kaikessa maantie-teen opetuksessa: Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva jatkuva yhteiskunnan muutos, jonka päämääränä on turvata nykyi-sille ja tuleville eliösukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä liittyy läheisesti aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyteen (AK 1), viestintä ja mediaosaamiseen (AK 6), yksilön vaikutukseen ympäristöönsä ja siihen liittyvään päätöksentekoon.

Kestävä kehitys tähtää usein myös eliöiden ympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden (AK 2) vaalimiseen. Maantieteen opetuksen yksi tehtävä on lajien ja rotujen välisen tasa-arvon ymmärtäminen ja jokaisen yksilön ja yhteisön ainutlaatuisuuden vaaliminen (AK 4). Maantieteessä hyödynnetään sen lähitieteitä ja niiden antamia mahdollisuuksia. Muun muassa geeniteknologia on nopeasti kehittyvä tieteenala, jonka teknisiä sovelluksia niin ihmisiin kuin muihin eliöihin voidaan tarkastella monelta osa-alueelta. Erityisesti painotetaan ihmisen perustarpeiden tyydyttämisen mahdollisuuksia globaalisti (AK 5 - 6). Olennaisena osana on yksilön valintojen merkitys tulevaisuuden kannalta.

Kestävän kehityksen periaatteita toteutetaan kaikessa toiminnassa, etenkin lukion oman ympäristöohjelman avulla.

Maantieteellisiä ilmiöitä pyritään soveltamaan mahdollisuuksien mukaan paikallisiin olosuhteisiin. Samoin paikallisia alan yrityksiä ja asiantuntijoita käytetään opetuksessa.

Arviointi

Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvioinnin kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot.

Maantieteen pakolliset kurssit (GE 1, GE 2) suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävät kurssit (GE 3, GE 4) suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen. Lisäksi tarjotaan soveltavaa Biologian ja maantieteen yhteistä ylioppilastutkintoon valmentavaa kertauskurssia. Soveltavista kursseista Vaelluskurssi (VAE) liittyy läheisesti maantieteen pakollisten ja syventävien kurssien aiheisiin.

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
 

GE1: Sininen planeetta

 

 

GE2: Yhteinen maailma

GE3: Riskien maailma

 

 

GE4: Aluetutkimus