MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (2 op)

Tavoitteet   

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä oppii muodostamaan lausekkeita ja yhtälöitä annettuihin ongelmiin sekä ratkaisemaan yhtälöitä ja tulkitsemaan saatua ratkaisua osaa soveltaa lukujonoja ja niistä muodostettuja summia matemaattisten ongelmien ratkaisussa osaa käyttää ohjelmistoja polynomifunktion tutkimisessa polynomiyhtälöihin ja polynomifunktioihin liittyvien sovellusten yhteydessä. 
 
Keskeiset sisällöt 

  • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 
  • yhtälöiden ratkaiseminen 
  • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 
  • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
  • aritmeettinen lukujono ja summa 
  • geometrinen lukujono ja summa