MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (2 op)

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• harjaantuu käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
• perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja sitä havainnollistaviin malleihin
• osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä havaintoaineiston tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.

Keskeiset sisällöt
• tilastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määrittäminen
• regression ja korrelaation käsitteet
• havainto ja poikkeava havainto
• ennusteiden tekeminen
• todennäköisyyden käsite
• yhteen- ja kertolaskusääntö
• kombinaatiot ja tuloperiaate
• todennäköisyyslaskennan malleja