Musiikki

Lukion musiikin opetuksessa opiskelijat saavat tilaisuuksia musiikillisten ilmaisutapojen kokeilemiseen, ryhmätoimintaan, musiikillisten taitojen kehittämiseen, mielikuvituksen käyttöön ja taiteidenväliseen työskentelyyn. Musiikillinen toiminta kehittää myös luovan ja kriittisen ajattelun taitoja.

Oppiaineena ja taiteenalana musiikki avaa näköalan ihmisenä olemiseen ja yhteiskuntaan. Musiikin opiskelu on kokonaisvaltainen musiikillinen oppimisprosessi, jossa on kyse kehollisten, motoristen, kognitiivisten ja ilmaisutaitojen kehittämisestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Monipuolinen musiikillinen toiminta ohjaa ymmärtämään, että mielikuvitus ja kyky kuvitteluun ovat tärkeitä inhimillisiä ominaisuuksia. Musiikki ja muut taiteet auttavat opiskelijoita katsomaan asioita erilaisista näkökulmista ja ajattelemaan uusilla tavoilla. Lisäksi opiskelijat saavat musiikin opetuksessa valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen musiikillisia ja muita taiteellisia ilmaisukeinoja käyttäen.

Musiikki on olennaiselta olemukseltaan yhteistoimintaa ja yhdessä tekemistä. Oppiaineena musiikki luo pohjaa hyvinvointi- ja vuorovaikutustaitojen sekä eettisyyden kehittymiselle. Se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia ymmärtää itseään ja muita ihmisiä sekä musiikin merkityksiä elämässä. Musiikkia opiskellessaan opiskelija oppii tunnistamaan vahvuuksiaan ja myös vielä harjoiteltavia taitoja. Musiikillisen ja muun taiteellisen toiminnan kautta opiskelijat harjaantuvat ymmärtämään muiden ajatuksia ja tunteita, mikä on edellytys myötätunnon kehittymiselle ja kyvylle asettua toisen asemaan.