In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Haukiputaan lukio Haukiputaan lukio

Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä ja rohkaisevat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen.
 
Musiikinopetuksessa on keskeistä opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen, ajattelu ja kyky oman toiminnan arviointiin kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Musiikin tuottaminen - laulaminen, soittaminen ja musiikillinen keksintä - ja kuunteleminen ovat opetuksen keskeisiä sisältöjä. Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso. Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.
 
Taideaineena musiikin tulee tukea ja luoda koulun kulttuuritoimintaa. Se on tärkeä osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Opetuksen tavoitteet

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä sekä oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä maailmasta
 • oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen
 • kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan
 • syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta
 • tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta ja toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa
 • oppii ymmärtämään musiikin ja äänen merkitystä mediassa
 • osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa
 • osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita ja arvioida niiden toteutumista.

Aihekokonaisuudet musiikissa

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys

 • Aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Sen toteuttamisessa pääpaino on käytännön harjoittelussa sekä omaehtoisessa osallistumisessa ja vaikuttamisessa
 • Lukion musiikin opiskelussa korostuu opiskelijan aktiivinen rooli musiikillisten taitojen ja tiedon kartuttamisessa. Musiikin työtavat ovat toiminnallisia ja kannustavat opiskelijaa osallistumaan, olemaan aloitteellinen ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Opiskelija oppii toimimaan yksilönä ryhmässä ja tekemään osuutensa yhteisessä kokonaisuudessa. (Esimerkiksi musisoidessa, ryhmätöissä.)
 • Opiskelijaa ohjataan käyttämään tarjolla olevia kulttuuripalveluja sekä osallistumaan kulttuurin tuottamiseen esimerkiksi omassa kouluympäristössä (esimerkiksi juhlat) ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kulttuurilaitosten kanssa. Tavoitteena, että opiskelija ymmärtäisi musiikin merkityksen yhteiskunnassa.
 • Opiskelijaa kannustetaan muodostamaan mielipiteitä musiikista, esittämään ne perustellusti ja keskustelemaan erilaisista näkemyksistä muita kunnioittaen
 • Opiskelija tutustuu myös musiikin tarjoamiin mahdollisuuksiin ammattina

Hyvinvointi ja turvallisuus

 • Musiikin kuuntelukokemusten ja yhteismusisoinnin kautta opiskelija löytää eri tilanteisiin ja tunnetiloihin liittyvää musiikkia ja oppii ilmaisemaan itseään sekä käsittelemään ja ymmärtämään tunteitaan ja näkemyksiään.
 • Löytämällä ja tiedostamalla itselleen merkityksellisiä asioita musiikin parissa opiskelija vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja löytää samalla itselleen mielihyvän, ilon ja jaksamisen välineitä.

Kestävä kehitys

 • Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen periaatteet musiikin kuluttajana ja oppii toimimaan pohtivana ja vastuullisena kuluttajana omassa arjessaan

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

 • Opiskelija syventää oman ja muiden musiikkikulttuurien tuntemustaan
 • Opiskelija tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä
 • Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikkikulttuurien monimuotoisuutta
 • Opiskelija oppii toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa
 • Opiskelija saa kokemuksia kouluyhteisön traditioista, juhlista ja muista musiikillisista tapahtumista

Teknologia ja yhteiskunta

 • Opiskelija tutustuu ja saa kokemuksia musiikin ja teknologian mahdollisuuksista omissa musiikkiharrastuksissaan ja musiikissa yleensä

Viestintä- ja mediaosaaminen

 • Opiskelija saa musiikin kuluttajana tarvitsemiansa taitoja ja oppii kriittisyyttä pohjaksi tekemiinsä valintoihin
 • Opiskelija oppii vastuuta median sisällöntuottamisessa, käytössä ja mediakäyttäytymisessä
 • Opiskelija harjoittaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan
 • Opiskelija tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä, opiskeluympäristönä ja tiedonhankinnassa
 • Opiskelija saa tietoa tekijänoikeuksista

Arviointi

Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunnataan ja tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arviointi tukee myönteisesti opiskelijan musiikillista edistymistä ja hänen musiikkisuhteensa syventymistä.

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

MU1: Musiikki ja minä 
MU2: Moniääninen Suomi

MU3: Ovet auki musiikille
MU4: Musiikki viestii ja vaikuttaa 

MU5: Musiikkiprojekti

MU6: Yhtyesoitto ja laulu
MU7: Kuoro 

MU8:  Musiikkiteknologia

MU9: Vapaa säestys / piano