OP1 Minä opiskelijana (2 op)

Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan  
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen 
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa 
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat 
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta 
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin 
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin 
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista 
 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään. 

 
Keskeiset sisällöt 

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma 
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi 
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky  
 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä 
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

 

Arviointi hyväksytty/hylätty