OP2 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa 
 • syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta  
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan 
 • tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin 
 • tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta 
 • tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen 
 • tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja 
 • osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä 
 • tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsyvaatimukset sekä valintaprosessit  
 • osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia. 

 
Keskeiset sisällöt 

 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman päivittäminen; opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen 
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla 
 • työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa  
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen  
 • oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen 
 • oman hyvinvoinnin edistäminen   
 • tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin  
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

 

Arviointi hyväksytty/hylätty