Haukiputaan lukion opetussuunnitelma

Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. Se on monimuotoista ja sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Lukio-opinnoissa opiskelijoita ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. Opintoihin liittyvät onnistumiset ja muut myönteiset kokemukset edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen. 

Haukiputaan lukiossa  oppimiskäsitys perustuu edellä mainittujen lisäksi Unescon neljään perusperiaatteeseen, jotka tähtäävät opetuksen kehittämiseen.

  • Learning to know (oppia tietämään): Lukio-opetus tarjoaa kognitiivisia työkaluja monimutkaisen maailman ymmärtämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
  • Learning to do (oppia tekemään): Lukio-opetus kehittää opiskelijan taitoja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan paikallisesti, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.
  • Learning to be (oppia olemaan): Lukio-opetus ohjaa itsetuntemukseen, sosiaalisiin taitoihin ja mahdollistaa yksilön inhimillisen kasvamisen.
  • Learning to live together (oppia elämään yhdessä): Lukio-opetus edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, demokratiaa, kulttuurien välistä ymmärtämistä ja kunnioittamista. Tavoitteena on rauha ja yhteisymmärrys yksilöiden ja yhteisöjen kesken.

 

Opiskeluympäristöt ja –menetelmät

Oulun kaupungin lukioissa opiskelun pohjana on Opetussuunnitelman perusteissa mainittu oppimiskäsitys, jonka mukaan opiskelija on aktiivinen, itsenäinen, tietoa hankkiva ja muokkaava oppivan yhteisön jäsen. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä, joita ovat konkreettiset (esim. luokkatyöskentely, vierailut), sähköiset (sähköiset oppimisalustat) ja fiktiiviset (esim. taiteet, pelillisyys, esteettinen oppiminen) oppimisympäristöt. Opiskelu on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista, keskustelua ja oppimisprosessien monipuolista arviointia.

Itsenäinen oppija on tietoinen oppimisprosessistaan. Hän ennakoi ja suunnittelee oppimisen vaiheita ja osaa liittää uudet asiat aiemmin oppimaansa. Hän osaa luoda ja soveltaa oppimaansa tietoa ja jakaa osaamistaan yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on monimuotoista ja perustuu aiemmin hankittuun osaamiseen ja sen syventämiseen uusissa opinnoissa. 

Opiskelun tavoitteena on itsenäisen oppijan kasvun ja oppimisen tukeminen. Opetuksessa hyödynnetään tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvia opetusmenetelmiä, jotka edistävät oppimaan oppimista, kriittisen ja luovan ajattelun kehittämistä ja luovat pohjaa tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.

Monipuolisten menetelmien avulla voidaan edistää kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. Yhteisölliset ja toiminnalliset työtavat edistävät opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen sekä vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Sähköiset oppimisympäristöt ja menetelmät ovat luonteva osa opetusta ja mahdollistavat myös yksilöllisen etenemisen. Opiskelijoita ohjataan käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Monimuoto- ja etäopetus tarjoavat vaihtoehtoisia opintopolkuja ja vahvistavat opiskelijan aktiivista roolia itsenäisenä oppijana.

Haukiputaan lukiossa oppimiskäsitys, opiskeluympäristöt ja –menetelmät pohjautuvat Opetussuunnitelman perusteisiin ja Oulun kaupungin lukioiden yhteisiin periaatteisiin. Opiskelussa pyritään korostamaan merkityksellisten ja motivoivien oppimiskokemusten roolia.

 

Toimintakulttuuri 

Opetussuunnitelman perusteet korostavat toimintakulttuuria, joka edistää kestävää hyvinvointia ja osallisuutta sekä on avoin monimuotoiselle vuorovaikutukselle ja maailmassa tapahtuville muutoksille. Toimintakulttuuria arvioidaan lukuvuosittain ja sitä kehitetään yhdessä lukion koko henkilöstön, opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

Haukiputaan lukion toimintakulttuuria ohjaavat seuraavat Opetussuunnitelman perusteissa olevat teemat.  

Oppiva yhteisö 

Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Sen rakentuminen edellyttää dialogisuutta ja pedagogista johtajuutta. Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista vahvistavia käytäntöjä kehitetään suunnitelmallisesti. Jaksojen temaattinen toteutus voi luoda edellytyksiä opetuksen eheyttämiselle. Toiminta on opiskelijalähtöistä, ja se vahvistaa opiskelijoiden omaa toimijuutta, kehitystä ja oppimista. Myönteinen asenne oppimiseen luo perustaa tulevaisuuden taidoille ja elinikäiselle oppimiselle. Oppiva yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle niin oppilaitoksen sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tämä edellyttää yhteistyötä kotien, muiden oppilaitosten ja koulutusasteiden sekä työ- ja yrityselämän kanssa. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia yhteisölliseen oppimiseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan toimimaan myös verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa. 

Osallisuus ja yhteisöllisyys   

Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen. Haukiputaan lukiossa edistetään kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja luodaan heille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua oppilaitoksen päätöksentekoon ja toimintatapojen kehittämiseen. Opiskelijoita rohkaistaan ilmaisemaan mielipiteensä, osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen sekä toimimaan vastuullisesti yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen ja osallistumiseen muun muassa opiskelijakunnan ja tutortoiminnan sekä erilaisten projektikohtaisten toimikuntien ja työryhmien kautta. Erityisesti painotetaan opiskelijakunnan edustajien esittämiä näkemyksiä koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi. Jokaiselle opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia palautteen ja kehittämisideoiden esittämiseen erilaisia kanavia käyttäen. Opiskelijoita vastuutetaan lukion yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä ja tarjotaan mahdollisuus erityistaitojen hyödyntämiseen ja esittämiseen. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavia menettelytapoja kehitetään suunnitelmallisesti lukion ja yhteistyökumppaneiden välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista. Yhteisöllisten toimintatapojen ja ryhmänohjauksen merkitys korostuvat lukio-opintojen aloitusvaiheessa.  

Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus 

Haukiputaan lukiossa edistetään kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden edellytyksiä. Opiskelijoita rohkaistaan toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu arjen valintoihin ja toimintatapoihin. Haukiputaan lukio pyrkii toiminnassaan (muun muassa energian käyttö, välineiden hankinta ja jätehuolto) energian ja raaka-aineiden käytön minimointiin sekä ympäristön varjelemiseen.  Konkreettiset toimet on kirjattu säännöllisesti päivitettävään ympäristöohjelmaan. Toimintatavat ja käytännöt tukevat opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia sekä ilmapiirin kiireettömyyttä ja turvallisuutta. Yhteisön vuorovaikutuksessa korostuvat avoimuus, välittäminen ja keskinäinen arvostus. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen oppilaitoksen toimintaan ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. Opiskelijoita rohkaistaan ottamaan yksilöllistä vastuuta opiskeluyhteisön jäsenten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä sekä kannustetaan aktiivisuuteen.  Ohjaus ja opiskeluhuolto ovat oppilaitoksessa yhteinen tehtävä. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea ottaen huomioon heidän moninaisuutensa ja erityistarpeensa. Haukiputaan lukiolla on kokopäiväinen opinto-ohjaaja ja henkilökohtaiseen ohjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia tai syrjintää ei hyväksytä vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. Tähän lukiota velvoittavat myös Unesco-koulun periaatteet.  

Haukiputaan lukion opiskelijoita kannustetaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään sekä liikunnalliseen elämäntapaan. Ruokailu on osa opiskelijoiden hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria.  

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Haukiputaan lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Nämä näkyvät erilaisten juhlien ohjelmissa, teemakokonaisuuksien sisällöissä, vierailujen ja vierailijoiden kautta sekä vaihto-opiskelijoiden myötä. Resurssien salliessa järjestetään kursseja, joilla kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat erityisasemassa (kansainvälisyyskurssi, Global me -kurssi, English Worldwide -kurssi). Haukiputaan lukion asema Unesco-kouluna huomioidaan mahdollisimman kattavasti. 

Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Haukiputaan lukio hyödyntää maan kulttuuriperintöä, kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta. Yhteisössä ymmärretään kielten keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on tapansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja omat tekstikäytäntönsä, jotka avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Kielitietoisessa lukiossa kehitetään opiskelijan monikielistä osaamista, joka koostuu tieteenalojen kielistä, äidinkielten, niiden murteiden ja rekistereiden sekä muiden kielten eritasoisesta hallinnasta. Lukiossa jokainen opettaja on myös oppiaineensa kielen opettaja.  

Haukiputaan lukio noudattaa Unesco ASPnet -koulujen toimintaperiaatteita, joiden saavuttamiseksi toimitaan yhteistyössä eri oppiaineiden välillä ja lähialueella toimivien eri yhteisöjen kanssa, esimerkiksi toimitaan aktiivisesti Pohjois-Suomen Unesco ASPnet -koulujen Polaris-verkostossa. Lisäksi pyritään osallistumaan myös kansainvälisiin projekteihin. Unescon periaatteet korostuvat myös eri oppiaineiden kurssien sisällä. Kansainvälisyyskurssin opiskelijat esittelevät Unescon ja Unesco ASPnet -koulujen tavoitteita ja toimintaa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. 

Haukiputaan lukion toimintakulttuuriin vaikuttavat lisäksi seuraavat erikseen päätetyt ohjeistukset: Haukiputaan lukion opinto-opas, perehdyttämisopas opettajille, järjestyssäännöt, opiskeluhuoltosuunnitelma, suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä, turvallisuussuunnitelma, kriisisuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, kansainvälisyyskasvatuksen strategia sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

 

Opintojen rakenne  

 Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot muodostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettuja syventävinä opintoina tarjottavia kursseja, joihin Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet. Näitä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja. 

 Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Soveltaviin kursseihin kuuluu valtakunnallisia soveltavia kursseja ja lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat koulutuksen järjestäjän tarjoamat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiodiplomit sekä ne taideopintokurssit, joille Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden luvussa Taiteiden väliset kurssit. 

Kurssien suoritusjärjestyksestä mainitaan erikseen kunkin oppiaineen kohdalla.