In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Opinto-ohjaus

 Opinto-ohjaus tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä ja järjestelyjä, jotka auttavat opiskelijaa suunnittelemaan omaa opiskeluohjelmaansa, tukevat häntä lukio-opintojen eri vaiheissa ja kehittävät hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia ja valintoja. Opiskelijoiden ohjaukselliset tarpeet ovat hyvin erilaisia. Opinto-ohjaus muodostaa koko lukion kestävän jatkumon. Opinto-ohjaus lukiossa on jatkumo,  ns. opintopolkumalli. Yksilöllisiä ohjaustarpeita syntyy erityisesti opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa tai henkilökohtaisen elämän ongelmatilanteissa. 

Tavoitteet

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen, siten että hän pystyy suunnittelemaan itselleen realistisen opiskelusuunnitelman, tunnistamaan opintoihinsa liittyviä ongelmia ja etsimään tarvittaessa apua näihin ongelmiin. Tavoitteena on kehittää opiskelijan yksilöllisiä opiskelun taitoja ja edistää hänen opiskeluvalmiuksiaan siten, että hänelle muodostuu realistinen käsitys omista tavoitteistaan ja mahdollisuuksistaan (AK 1,  4).

Tavoitteena on ohjata ja tukea opiskelijan itsetuntemukseen perustuvaa päätöksentekotaitoa ja vastuunottoa omista päätöksistä. Uranvalintaohjauksen tavoitteena on, että opiskelijalla on riittävästi tietoa toisen asteen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen opintotarjonnasta sekä valmiudet etsiä tarvitsemaansa lisätietoa hakuoppaista ja esimerkiksi Internetistä (AK 5 - 6). Uranvalinnan ohjauksen tavoitteena on myös syventää opiskelijan tietoja työelämästä, yrittäjyydestä, ammateista ja kansainvälistymisen mahdollisuuksista opiskelu- ja työelämässä (AK 1 - 7). Opinto-ohjauksen tavoitteena on myös se, että opiskelija pystyy suunnittelemaan lukio-opintojaan ja tekemään valintojen realistisella ja omien jatko-opintosuunnitelmiensa kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla (AK 1, 2).

Opinto-ohjauksen toteutus

Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ohjauksena sekä tarvittaessa pienryhmäohjauksena. Ryhmäkohtainen ohjaus käsittää kaikille yhteisen opinto-ohjauskurssin oppitunnit ja opinto-ohjauksen syventävän ja soveltavien kurssien oppitunnit sekä ryhmänohjaajan tuokiot. Luokan ulkopuolinen ohjaus käsittää henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta, erilaisia yhteydenpitotehtäviä ja työelämään tutustuttamista. Ohjauksen työnjaosta on kuvaukset luvussa Opiskelijan ohjaus ja tukeminen.

Opinto-ohjauksen toteutusta voi hahmottaa opintopolkumallin avulla. Ohjaus ennen opintojen alkua koostuu nivelvaiheen yhteistyöstä (esittelyt yläasteilla, yläasteiden vierailut lukiossa, yläasteiden vanhempainillat) ja muusta tiedottamisesta (opinto-opas, nettisivut, kanslia). Ohjaus opintojen alkuvaiheessakoostuu orientoinnista lukio-opintoihin, oman lukujärjestyksen laadinnasta ja lukion käytänteisiin perehdyttämisestä  sekä ryhmänohjaajan ja/tai opinto-ohjaajan suorittamista haastatteluista. Ohjaus opintojen kuluessa sisältää opiskelijan opintojen seurannan, henkilökohtaiset haastattelut ja ohjauskeskustelut, erilaiset vierailut ja esittelyt sekä huoltotyön. Ohjaus opintojen päättövaiheessa painottuu eniten ura- ja koulutusvalintojen tukemiseen ja ohjaamiseen.

Opinto-ohjauksen kurssit

Pakollinen kurssi

OP1:  Koulutus, työ ja tulevaisuus

Opinto-ohjauksen pakollisen kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä, lukio-opintoihin, ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin, ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä sekä kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita.

 Keskeiset sisällöt:

 • koulun käytänteet (AK 4, 6)
 • opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen (AK 1)
 • itsetuntemus, omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen (AK 1, 2)
 • työelämätietous, työelämään siirtyminen (AK 4)
 • ylioppilastutkinto
 • ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen (AK 1, 4)
 • erilaiset jatko-opintomahdollisuudet ja kansainvälisyys (AK 4)
 • jatko-opintoihin hakeutuminen (AK 4)

Syventävä kurssi

OP2:  Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta

Opinto-ohjauksen syventävän kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja syventää hänen perehtymystään jatkokoulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin. Kurssin puitteissa voidaan tutustua mahdolliseen jatko-opiskelupaikkaan.

Kurssin sisältö suunnitellaan tarkemmin yhdessä opiskelijoiden kanssa, siten, että heidän tarpeensa ja kiinnostuksensa täyttyisivät mahdollisimman hyvin. Mahdollisia kurssin sisältöalueita ovat:

 • tietämyksen syventäminen erilaisesta jatko-opiskelupaikoista ja -mahdollisuuksista (AK 1)
 • erilaiset tutustumiskäynnit ja esittelyt (AK 1, 4)
 • oppimaan oppiminen (AK 1)
 • itsetuntemuksen lisääminen (AK 1, 2)