Opiskelijahuolto

Opintotuki  

Lisätietoa Kelan sivuilla

17 vuotta täyttänyt lukiolainen voi saada opintorahaa, mikäli menestyy normaalisti opinnoissaan ja on taloudellisen tuen tarpeessa. Opintorahan määrään ja sen saamiseen vaikuttavat vanhempien ja opiskelijan tulorajat vahvistetaan vuosittain. Useimmille opiskelijoille tulee esitäytetty hakemus kotiin ja tällöin toimitaan mukana olevien ohjeiden mukaan. Hakulomakkeen ja ohjeet voi noutaa myös lukion kansliasta, johon täytetty lomake palautetaan.

Opintotuki ja muut tuen osat voidaan myöntää aikaisintaan hakemiskuukaudesta lukien. Opintotuki myönnetään yleensä koko opiskeluajaksi eli 3 vuodeksi. Lukio-opintoihin voi saada opintotukea eri hakemuksesta myös neljänneksi vuodeksi. 

Opintukea saavan opiskelijan tulee osallistua lukukauden aikana vähintään 10 kurssiin tai niitä vastaaviin opintoihin, jotta opinnot katsottaisiin päätoimisiksi ja oikeus opintotukeen säilyisi. (Opintotukiasetus 1998: §3)

Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista on välittömästi ilmoitettava KELALLE. Muutoksista ilmoittaminen on aina opintotuen saajan velvollisuus ja hänen vastuullaan.

KELA tarkistaa säännöllisesti opiskelijan oikeuden opintotukeen vaatimalla koululta tiedon opiskelijan suorituksista. Mikäli käy ilmi, että opiskelija saa/on saanut tukea perusteettomasti, tuki keskeytetään ja aiheetta maksettu tuki peritään takaisin korkoineen. Jos opiskelijalle ei kerry tarpeeksi opintosuorituksia (esim. sairauden takia), hänen tulee itse ilmoittaa tilanteestaan KELAan välttyäkseen takaisinperinnältä.

Opintotukipäätöspaperit on säilytettävä ja niissä olevia ohjeita on noudatettava.

Oppimateriaalilisä

Elokuusta 2019 alkaen lukiolaiset voivat saada oppimateriaalilisää 46,80 euroa kuukaudessa. Lukiolainen voi saada oppimateriaalilisän, mikäli vanhempien tulot ovat vuodessa 41 100 euroa tai vähemmän. Jos asut vanhempiesi luona, sinun pitää olla alle 20-vuotias. Jos asut muualla kuin vanhempiesi luona, sinun pitää olla alle 18-vuotias. Voit siis saada oppimateriaalilisää jo 15- tai 16-vuotiaana.

Jos voit saada oppimateriaalilisää ja et vielä saa opintorahaa, haet tukea opintotukihakemuksella.

Koulumatkatuki

Lisätietoa Kelan sivuilla

Lukiolainen voi saada koulumatkatukea, mikäli hänen yhdensuuntainen koulumatkansa kotoa oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset ovat vähintään 54 €/kk (ei koske Waltti-seutuliikennettä eikä itse järjestettyä kulkutapaa). Opiskelijan ikä tai taloudellinen asema eivät vaikuta tukeen.

 

Koulumatkatukea on haettava joka lukuvuosi erikseen. Koulumatkatuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuskuukautta edeltävän kuukauden alusta. Hakemuksen saa KELAlta tai lukion kansliasta. Hakemus ja ostotodistus on huolellisesti täytettynä palautettava lukion kansliaan. Ostotodistuksella opiskelija saa ostaa halvimman joukkoliikenteen lipputuotteen. Opiskelijan omavastuu on enintään 43 €/kk.

Koulumatkatukea maksetaan täysien opiskelukuukausien mukaan enintään 9 kuukaudelta lukuvuoden aikana. Täysi opiskelukuukausi on jakso, joka alkaa lukuvuoden ensimmäinen päivä ja päättyy seuraavan kuukauden samannumeroiseen päivään (esim. 15.8. – 14.9.) Lukuvuoden viimeinen lippu on ostettava viimeistään 14 kalenteripäivää ennen opiskeluajan päättymistä. Jos opinnot keskeytyvät, koulumatkatuki peritään takaisin, mikäli kalenteripäiviä tulee opiskelukuukauteen vähemmän kuin 18.

Opiskelija on itse velvollinen ilmoittamaan KELAlle opiskeluun ja koulumatkaan liittyvistä muutoksista välttyäkseen tuen takaisinperinnältä.