Lisää sivun otsikko tähän

OTTEITA LUKIOLAISTA (N:O 629, VOIMAAN 1.1.1999)

13 § Erityiset opetusjärjestelyt

Opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:

  1. opiskelijalla on joltakin osin ennestään olevan lukion oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;
  2. lukion oppimäärän suorittaminen olisi aiemman opiskelun vuoksi kohtuutonta; tai
  3. se on perusteltua opiskelijan terveydentilaan liittyvistä syistä.

21 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskeluun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

22 § Oikeus saada opetusta

Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä opinto-ohjausta.

24 § Opiskeluaika

Lukion oppimäärä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut lukion oppimäärää mainitussa ajassa, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja.

25 § Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.
Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

26 § Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä varoituksen jälkeen, hänet voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan oppitunnin tai oppilaitoksen tilaisuuden jäljellä olevaksi ajaksi. Opiskelijalta voidaan myös evätä opiskeluun osallistuminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos muiden turvallisuus tai tilaisuuden häiriötön jatkaminen sitä edellyttävät.
Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voidaan häneltä tutkimuksen ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

27 § Opiskelijoiden kuuleminen

Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä.

31 § Oppilaskunta

Jokaisella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, on opiskelijoista muodostuva oppilaskunta.

Oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaskunta käyttää opiskelijoiden puhevaltaa 27§:ssä säädetyissä asioissa.