Matematiikka

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

MAA2: Polynomifunktiot ja -yhtälöt 
MAA3:  Geometria
MAA4: Vektorit
MAA5: Analyyttinen geometria

MAA11: Lukuteoria ja todistaminen

MAA16: Syvennä matematiikan osaamistasi

MAA21: Matematiikkaa digitaalisesti

 

MAA6: Derivaatta 
MAA7: Trigonometriset funktiot 
MAA8: Juuri- ja logaritmifunktiot 

MAA12: Algoritmit matematiikassa

MAA17=MAB6: Talousmatematiikka

 

MAA9: Integraalilaskenta 
MAA10: Todennäköisyys ja tilastot

MAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 

MAA18=MAB8: Tilastot ja todennäköisyys II
MAA14: Pitkän matematiikan abikurssi 1
MAA15: Pitkän matematiikan abikurssi 2 

Huom! MAB6  ja MAB8  ovat lyhyen matematiikan kursseja, joita myös pitkän matematiikan opiskelija voi valita. Pitkässä matematiikassa ne ovat syventävät kurssit MAA17 ja MAA18. 

Kurssin MAA21 voi opiskella missä vaiheessa tahansa, mutta suurimman hyödyn siitä saanee toisena opiskeluvuotena.

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pitkän matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.

Opetuksen tavoitteet 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oppii niiden kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa 
  • rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin
  • ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä
  • oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena
  • kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan 
  • harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja tulosten yleistettävyyttä
  • harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita 
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä. 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään hyväksilukemisessa seuraavia vastaavuuksia:

Maa2 Maa3 Maa6 Maa8 Maa10
Mab2 Mab3 Mab7 Mab4 Mab5