PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • ymmärtää sen, millainen tiede psykologia on, ja sen, että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin   
 • osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta  
 • osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja  
 • osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä  
 • tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta  
 • osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää sen pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.  

 
Keskeiset sisällöt  
 
Psykologia tieteenä   

 • Ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista  
 • psyykkinen näkökulma: perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista  
 • biologinen näkökulma: perustietoa hermoston toiminnasta ja evoluutiopsykologian lähestymistavasta  
 • sosiaalinen näkökulma: perustietoa sosialisaatiosta ja tilannetekijöistä  
 • kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä  
 • tietoinen ja ei-tietoinen toiminta  

 
Oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista  

 • psyykkinen näkökulma: ehdollistuminen, perustietoa työmuistin ja säilömuistin toiminnasta, sisäiset mallit, oppimisstrategiat, metakognitio, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset  
 • biologinen näkökulma: aivojen plastisuus ja unen vaikutus oppimiseen  
 • sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä oppimisen sosiaalisuudesta ja erilaisista oppimiskulttuureista   

 
Psykologinen tutkimus   

 • tieteellinen tieto ja arkitieto  
 • tieteellisen tutkimuksen prosessi  
 • otoksen ja perusjoukon merkitys tutkimuksen arvioinnissa  
 • psykologisen tutkimuksen eettiset periaatteet  
 • esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä psykologian tutkimuksista