PS2 Kehittyvä ihminen (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta  
 • osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun  
 • osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa  
 • osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen  
 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta  
 • perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä  
 • osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen  
 • osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.  

 


Keskeiset sisällöt  

 

Hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana  

 • perimän merkitys  
 • kypsyminen ja oppiminen  
 • herkkyyskaudet  
 • plastisuuden merkitys kehityksessä  

 
Tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa  

 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet  
 • temperamentti   
 • minuus ja minäkäsitys   
 • tunteet, tunnetaidot ja tunteiden säätely  
 • vertaissuhteet ja sosiaaliset taidot  

 
Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa   

 • kieli ja ajattelu   
 • toiminnanohjaus  

 
Identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana  

 • henkilökohtainen identiteetti  
 • sosiaalinen identiteetti  
 • kulttuuri-identiteetti ja etninen identiteetti  
 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus  

 
Kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus   

 • erilaisia kehityspolkuja varhaislapsuudesta aikuisuuteen  
 • vanhemmuuden ja kasvuympäristön merkitys  

 
Psykologinen tutkimus   

 • kaksos- ja adoptiotutkimus  
 • pitkittäis- ja poikittaistutkimus  
 • esimerkkejä havainnointia hyödyntävistä tutkimuksista