PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen  
 • osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä ihmisen muuhun tiedonkäsittelyyn  
 • ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle  
 • ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa  
 • tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä   
 • ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperiaatteet psyykkisen toiminnan perustana  
 • osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toimintoihin liittyvää aivotoimintaa  
 • osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen ja arvioida menetelmään liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.  

 


Keskeiset sisällöt  
 
Tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita  

 • ärsykelähtöinen ja skeemalähtöinen tiedonkäsittely  
 • tietoinen ja ei-tietoinen tiedonkäsittely  

 
Havaitseminen ja tarkkaavaisuus  

 • sisäiset mallit ja havaintokehä  
 • havaitseminen, perustietoa erityisesti näönvaraisesta havaitsemisesta sekä sen hermostollisesta perustasta  
 • tahaton ja tahdonalainen tarkkaavaisuus  
 • perustietoa tarkkaavaisuuden hermostollisesta perustasta  
 • esimerkkejä tarkkaavaisuushäiriöistä  

 
Muisti  

 • työmuistin ja säilömuistin toiminta  
 • muistin rekonstruktiivisuus ja unohtaminen  
 • perustietoa muistin hermostollisesta perustasta  
 • esimerkkejä aivoperäisistä muistihäiriöistä  

 
Kieli  

 • kielellisten toimintojen merkitys tiedonkäsittelyssä  
 • perustietoa kielellisten toimintojen hermostollisesta perustasta  
 • esimerkkejä aivoperäisistä kielellisistä häiriöistä   

 
Päätöksenteko  

 • nopea ja hidas ajattelu  
 • esimerkkejä kognitiivisista vinoumista ja heuristiikoista  

 
Aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta  

 • hermoston ja aivojen päärakenteet  
 • hermosolun ja synapsin toiminta  
 • tiedon kulku hermoverkoissa   
 • plastisuus  
 • esimerkkejä neuropsykologisesta kuntoutuksesta  

 
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät  

 • kokeellisen tutkimuksen periaatteet  
 • esimerkkejä tapaustutkimuksista   
 • esimerkkejä aivotutkimusmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista  
 • kokeellisen tutkimuksen suunnittelu