PS4 Tunteet ja mielenterveys (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta  
 • ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä  
 • osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen  
 • tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä   
 • osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia  
 • osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa  
 • syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.  

 
Keskeiset sisällöt  
 
Tunteiden psykologia  

 • tunteiden muodostuminen: tunnereaktio ja tunnekokemus  
 • perustietoa tunteiden ja niiden säätelyn hermostollisesta perustasta  
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus  
 • tunteiden merkitys kognitiivista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavina tekijöinä  
 • tunteiden säätely hyvinvoinnin osatekijänä  

 
Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen  

 • hallintakeinojen ja defenssien merkitys   
 • resilienssin merkitys hyvinvoinnille  
 • nukkumisen ja vuorokausirytmin merkitys psyykkiselle toiminnalle  
 • keskeiset unen laatuun vaikuttavat tekijät  
 • stressin aiheuttajia, vaikutuksia ja säätelykeinoja  
 • kriisit psyykkisen tasapainon uhkana ja niistä selviytyminen  

 
Mielenterveys  

 • mielenterveys käsitteenä  
 • yleisimpien mielenterveyshäiriöiden luokittelu ja tietoa niiden tyypillisistä oireista  
 • esimerkkejä mielenterveysongelmien ja -häiriöiden syntyä selittävistä biologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista sekä kulttuurisista taustatekijöistä  
 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden biologisista ja psykososiaalisista hoitomuodoista sekä erilaisista psykoterapian toteutustavoista  
 • esimerkkejä ajankohtaisesta mielenterveyshäiriöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta  

 

Psykologinen tutkimus   

 • ei-kokeellinen tutkimus:  korrelatiivinen ja kuvaileva tutkimus  
 • esimerkkejä fysiologisia mittausmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista