PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  

 • osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa  
 • osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa  
 • osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa  
 • osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan  
 • ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta  
 • osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen  
 • osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arviointimenetelmiä.  

 
Keskeiset sisällöt  
 
Perimän, kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön merkitys persoonallisuuden kehittymiseen  

 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus  
 • perustietoa käyttäytymisgenetiikasta   

 
Persoonallisuuden tarkastelu eri näkökulmista  

 • temperamentti  
 • piirreteoreettinen näkökulma   
 • motivaatio   
 • yksilölliset tulkinta- ja toimintatyylit   
 • identiteetin ja persoonallisuuden narratiivinen tarkastelu  

 
Älykkyys ja luovuus osana ihmisen toimintaa  

 • älykkyyden määritelmiä  
 • älykkyyden mittaaminen ja siihen liittyvät haasteet  
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus älykkyydessä  
 • luovuuden määritelmiä ja luovuuteen liittyviä tekijöitä  

 
Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan  

 • tiedonkäsittely sosiaalisissa tilanteissa: stereotypioiden, attribuutioiden, asenteiden ja ennakkoluulojen muodostuminen  
 • esimerkkejä sosiaalisuuden hermostollisesta perustasta  
 • ryhmän merkitys yksilölle ja ryhmien väliset suhteet  
 • tilannetekijöiden vaikutus yksilöön ja ryhmään  
 • kulttuurien eri ulottuvuuksia  
 • esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta ajatteluun ja käyttäytymiseen  
 • esimerkkejä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa  

 
Psykologinen tutkimus  

 • yksilöllisten erojen tutkiminen  
 • persoonallisuuden ja älykkyyden arviointimenetelmät  
 • reliabiliteetti ja validiteetti  
 • esimerkkejä kyselyjä, haastatteluja ja testejä hyödyntävistä tutkimuksista  
 • esimerkkejä sosiaalipsykologian tutkimuksista