PS6: Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet (2 op)

Koulukohtainen syventävä opintojakso. 

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija: 

 • ymmärtää sosialisaation ilmiönä ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen 
 • oppii tarkastelemaan ihmisen toimintaa sosiaalipsykologian viitekehyksestä 
 • tutustuu sosiaalipsykologian keskeisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi ryhmädynamiikkaan ja asenteisiin 
 • ymmärtää median vaikutukset itseensä ja muihin 
 • kehittää kriittistä ajatteluaan ja argumentointitaitojaan sekä kykyään arvioida tiedon luotettavuutta 
 • kehittää monilukutaitoaan 

 

Keskeiset sisällöt: 

Valitaan esimerkiksi seuraavista: 

 • Sosiaalipsykologian tutkimuskohde ja sosiaalipsykologia tieteenä 
 • Aggressiivisuus ilmiönä 
 • Ryhmädynamiikkaa ja ryhmien toimintaan liittyvät teoriat ja käsitteet 
 • Ryhmien väliset suhteet 
 • Psykologiset ilmiöt eri medioissa 
 • Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen vuorovaikutus 

Sisältöjä voi painottaa ajankohtaisten tai ryhmää kiinnostavien teemojen mukaan 

 

Ennen opintojakson suorittamista pitää olla vähintään ensimmäinen psykologian moduuli suoritettuna.  

Ei suositella itsenäistä suoritusta.  

Arviointi hyväksytty/ hylätty.